KSOL 10 INS 29647/2014-P9-9
Číslo jednací: KSOL 10 INS 29647/2014-P9-9

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci rozhodl samosoudcem Mgr. Bronislavem Šlahařem v insolvenční věci dlužníka: Jiří anonymizovano , anonymizovano , Švermova 1036/7, 779 00, Olomouc, korespondenční adresa: Nám. Míru 46, 789 73 Úsov, o odmítnutí přihlášky pohledávky,

takto:

I. Usnesení č.j. KSOL 10 INS 29647/2014-P9-3 ze dne 27.6.2016 s e m ě n í tak, že přihláška pohledávky č. 9 věřitele č. 9 : RWE Energie, s.r.o., IČ: 49903209, se sídlem Limuzská 3135/12, 108 00 Praha 10-Strašnice, s e v částce 7.685,30 Kč o d m í t á a účast věřitele č. 9 ohledně přihlášky pohledávky č.1 v částce 7.685,30 Kč v insolvenčním řízení k o n č í .

II. Odvolatel nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Soud v r a c í žalobci podle ust. §10 odst. 1 z.č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, zaplacený soudní poplatek ve výši 2.000,-Kč, neboť jej zaplatil ve věci, v níž k tomu nebyl povinen.

Odůvodnění:

Insolvenční soud usnesením č.j.-P9-3 ze dne 27.6.2016 rozhodl o odmítnutí přihlášky č. 9 věřitele č. 9 : RWE Energie, s.r.o., IČ: 49903209 ve výši 19.880,64 Kč a dále rozhodl, že právní mocí tohoto rozhodnutí účast přihlášeného věřitele č. 9 ohledně přihlášky pohledávky č.1 v insolvenčním řízení končí.

Soud k včasnému odvolání věřitele změnil shora uvedené usnesení, když opětovně posoudil výši odmítnuté přihlášky pohledávky a dospěl k závěru, že jelikož popřená částka ve výši 7.685,30 Kč činí méně než 50% přihlášené částky, není na místě aplikace ustanovení isir.justi ce.cz

§178 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ) a pohledávka je ve výši 12.195,34 Kč zjištěna.

S ohledem na shora uvedené soud proto v zásadě autoremedury usnesení změnil tak, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto usnesení.

Výrok o náhradě nákladů insolvenčního řízení soud opírá o ust. § 170 písm. f) IZ, kdy náhradu nákladů řízení věřiteli nepřiznává, neboť jde o náklady účastníka řízení vzniklé účastí v insolvenčním řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci.

V Olomouci dne 14.9.2016

Za správnost vyhotovení: Mgr. Bronislav Šlahař, v.r. Jana Fuksíková samosoudce