KSOL 10 INS 2868/2013
VRCHNÍ SOUD V OLOMOUCI, Masarykova 1, 771 00 Olomouc

Vaše sp. zn.: KSOL 10 INS 2868/2013 Ze dne: Naše spis.zn.: 2 VSOL 699/2014-B-29 Krajskému soudu v Ostravě pobočka v Olomouci Vyřizuje: Vladimíra Kvapilová telefon: 585532321 Studentská 7 e-mail: podatelna@vsoud.olc.justice.cz 771 00 Olomouc Datum: 9. října 2014

Vrácení věci bez věcného vyřízení

Po poradě odvolacího soudu vracíme bez věcného vyřízení Váš spis sp. zn. KSOL 10 INS 2868/2013, pod kterou probíhá insolvenční řízení ve věci dlužníka Jiřího anonymizovano , anonymizovano , bytem U Cukrovaru 627/14A, Olomouc-Holice.

Spis byl předložen odvolacímu soudu dne 1.7.2014 s odvoláním dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci č. j. KSOL 10 INS 2868/2013-B-17 ze dne 5.6.2014, kterým byl udělen insolvenčnímu správci souhlas s vydáním výtěžku zpeněžení zajištěným věřitelům č. 4 Pavlu Pospíšilovi (č. přihlášky P4) a č. 9 Pamiro.cz spol. s r.o. (č. přihlášky P9).

Z obsahu spisu vyplývá, že napadené rozhodnutí bylo doručeno právní zástupkyni dlužníka, právní zástupkyni věřitele Pamiro.cz spol. s r.o., insolvenčnímu správci, avšak nebylo doručeno právnímu zástupci věřitele Pavla Pospíšila (dle plné moci ze dne 8.7.2013 založené na č.l. B-3), advokátu Antonínu Rozbrojovi, se sídlem Tř. Svobody 31/956, Olomouc, který byl zmocněn tímto věřitelem k zastupování v daném řízení (napadené rozhodnutí bylo nesprávně doručeno přímo věřiteli). Z obsahu spisu přitom nevyplývá, že by došlo k ukončení zastupování tohoto věřitele advokátem JUDr. Antonínem Rozbrojem, a proto doručení napadeného rozhodnutí tomuto účastníku není řádné (§ 50b o.s.ř.). Nadto stejně nesprávně bylo doručeno i usnesení č. j.-P4-14 ze dne 24.7.2014, kterým soud prvního stupně rozhodl o částečném ukončení účasti tohoto věřitele v insolvenčním řízení (co do pohledávky v částce 53.117 Kč).

Na základě shora uvedeného je proto třeba, aby soud prvního stupně nejprve řádně doručil právnímu zástupci věřitele Pavla Pospíšila napadené rozhodnutí, jakož i rozhodnutí ze dne 24.7.2014, a teprve po uplynutí odvolací lhůty proti oběma rozhodnutím věc znovu předložil odvolacímu soudu s novou předkládací zprávou.

Za správnost vyhotovení: JUDr. Ivana Wontrobová v.r. Renáta Hrubá pověřená členka senátu