KSOL 10 INS 28036/2013
VRCHNÍ SOUD V OLOMOUCI, Masarykova 1, 771 00 Olomouc

Vaše sp. zn.: KSOL 10 INS 28036/2013 Ze dne: Krajský soud v Ostravě Naše spis.zn.: 3 VSOL 409/2014-A-12 pobočka v Olomouci Vyřizuje: Miroslava Kupková Studentská č. 7 telefon: 585532319 771 11 Olomouc e-mail: podatelna@vsoud.olc.justice.cz

Datum: 25. srpna 2014

Vrácení věci bez věcného vyřízení

Vracíme spis sp.zn.bez věcného vyřízení k provedení úkonů podle § 209 o.s.ř.

Odvolání dlužnice Libuše Holčíkové ze dne 2.4.2014 (č.l. A-8) proti usnesení Krajského soudu v Ostravě-pobočka v Olomouci ze dne 24.3.2014, č.j. KSOL 10 INS 28036/2013-A-7 nemá dosud náležitosti stanovené pro odvolání v ustanovení § 42 odst. 4 a § 205 odst. 1 o.s.ř., neboť postrádá podpis odvolatelky. Podání je v části vymezené pro podpis klienta (jak je tato část označena), opatřena pouze rukou psaným písmenem H , což vzbuzuje pochybnosti o tom, zda se jedná o podpis odvolatelky. Podle připojené obálky bylo odvolání podáváno na poště v Nymburce dne 2.4.2014, přičemž na obálce se na místě pro označení odesílatele nachází otisk razítka Jarmila Vaňková, Petra Bezruče č. 362, PO Box č. 42, Nymburk 2 . Nadto podpis dlužnice Libuše Holčíkové, která bydlí na jiné adrese--Česká Ves, Jánského 52, PSČ 790 81, v insolvenčním návrhu a v dalších podáních ve spise se od podpisu , jímž je odvolání opatřeno, odlišuje.

Bude proto nutné ve smyslu ustanovení § 209 o.s.ř. postupem podle ustanovení § 43 o.s.ř. (§ 211 o.s.ř.) vyzvat dlužnici k doplnění podpisu na odvolání ze dne 2.4.2014 (č.l. A-8) a poučit ji o následcích, nebude-li výzvě soudu vyhověno (to je o odmítnutí odvolání).

Teprve po provedení výše uvedeného úkonu, nenastane-li potřeba jiného procesního postupu, bude možno spis opětovně předložit odvolacímu soudu, a to s novou předkládací zprávou.

Za správnost vyhotovení: JUDr. Věra Vyhlídalová v.r. Petra Šlajsová předsedkyně senátu