KSOL 10 INS 23993/2014-B43
Číslo jednací: KSOL 10 INS 23993/2014-B43

Usnesení

Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci rozhodl samosoudcem Mgr. Bronislavem Šlahařem v insolvenční věci dlužníka: Stanislav anonymizovano , anonymizovano , IČ 10641645, Palackého 615/11, 75131, Lipník nad Bečvou-Lipník nad Bečvou I-Město, trvale: 753 68, Černotín 70, o návrhu dlužníka a Pavly anonymizovano , nar. 8.4.1961, bytem Černotín 70 na vydání předběžního opatření

takto:

Návrh, aby soud vydal předběžné opatření, kterým zakáže insolvenčnímu správci zcizit: a) -pozemek, p.č. 1002/2 o výměře 227 m2, ostatní plocha, neplodná půda -pozemek, p.č. 1003/1 o výměře 345 m2, ostatní plocha, jiná plocha -pozemek, p.č. 1003/2 o výměře 62 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Podlesí č.e. 6, rod. rekr., stavba stojí na pozemku p.č.1003/2 to vše zapsáno na LV č. 689 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Meziříčí pro katastrální územní Křivé, obec Valašské Meziříčí, okres Vsetín. b) -pozemek, p.č. St. 99/3 o výměře 326 m2, zastavěná plocha a nádvoří, způsob ochrany: památková rezervace-budova, pozemek v památkové rezervaci, isir.justi ce.cz jehož součástí je stavba Lipník nad Bečvou I-Město č.p. 615, rod. dům, stavba stojí na pozemku p.č. St. 99/3 -pozemek, p.č. St. 99/4 o výměře 25 m2, zastavění plocha a nádvoří, způsob ochrany: památková rezervace-budova, pozemek v památkové rezervaci, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba, stavba stojí na pozemku p.č. St. 99/4 to vše zapsáno na LV č. 276 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov pro katastrální území Lipník nad Bečvou, obec Lipník nad Bečvou, okres Přerov. c) pozemky: -pozemek, p.č. 606/1 o výměře 1303 m2, trvalý travní porost -pozemek, p.č. 608 o výměře 1695 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace -pozemek, p.č. 621/1 o výměře 19164 m2, ostatní plocha, dobývací prostor -pozemek, p.č. 622/1 o výměře 20909 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace -pozemek, p.č. 622/12 o výměře 3030 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace -pozemek, p.č. 624 o výměře 339 m2, zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba: Černotín č.p. 70, bydlení -pozemek, p.č. 625/1 o výměře 772 m2, zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba:Černotín č.p. 159, občanská vybavenost -pozemek, p.č. 625/2 o výměře 62 m2, ostatní plocha, jiná plocha -pozemek, p.č. 625/3 o výměře 72 m2, ostatní plocha, jiná plocha -pozemek, p.č. 626 o výměře 64 m2, zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba: bez čp/če, jiná stavba -pozemek, p.č. 629/2 o výměře 1430 m2, lesní pozemek -pozemek, p.č. 640/2 o výměře 14020 m2, orná půda -pozemek, p.č. 756 o výměře 55 m2, ostatní plocha, jiná plocha stavby: -Černotín č.p. 70, bydlení, stavba stojí na pozemku p.č. 624 -Černotín č.p. 159, občanská vybavenost, stavba stojí na pozemku p.č. 625/1 -bez čp/če, jiná stavba, stavba stojí na pozemku p.č. 626

to vše zapsáno na LV č. 277 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Hranice pro katastrální území Černotín, obec Černotín, okres Přerov, se zamítá.

Odůvodnění:

Podáním došlým soudu dne 19.05.2016 se dlužník a Pavla anonymizovano domáhali vydání ve výroku konkretizovaného předběžného opatření s odůvodněním, že insolvenční správce usiluje o prodej majetku z majetkové podstaty hluboce pod jeho skutečnou cenou, čímž poškozuje zájmy dlužníka i jeho věřitelů. Poukázal na již proběhlý prodej movitých věcí ze skladu drogerie v Lipníku nad Bečvou dle tvrzení dlužníka prodaných za 2,223% jejich skutečné hodnoty. V případě nemovitých věcí pak dovozuje dlužník záměr insolvenčního správce prodat je za zlomek jejich ceny existencí znaleckých posudků vypracovaných na základě zadání insolvenčního správce, které stanoví u oceňovaných nemovitostí nižší ceny než znalecké posudky vypracované na objednávku dlužníka.

Skutečnosti, pro které má být vydáno předběžné opatření, již byly dlužníkem prezentovány dříve, a to v návrhu na zproštění insolvenčního správce jeho funkce (č.l. B29). Soud se těmito skutečnostmi zabýval v rozhodnutíze dne 3.5.2016 (č.l. B37), se závěrem, že v postupu správce neshledal žádná pochybení. Soud toto své rozhodnutí odůvodnil tím, že neshledal, že by insolvenční správce pochybil při prodeji části majetkové podstaty. Dlužník tvrdil, že zboží ze skladu drogerie bylo prodáno za 2,223% jeho skutečné hodnoty. Za skutečnou hodnotu uvedl skladovou hodnotu . Z vyjádření insolvenčního správce, v němž svůj postup při prodeji tohoto zboží podrobně popsal a odůvodnil, je patrné, že insolvenční správce oslovil značné množství subjektů, zabývajících se prodejem zboží tohoto charakteru, že o nabídku nebyl zájem, a že nejvyšší nabídnutá cena činila 12.000 Kč. Za skutečnou hodnotu je pak třeba považovat obvyklou cenu, tedy tu, za jakou je v daný čas a daném místě možno zboží zpeněžit. Dlužník sám netvrdil a nedoložil existenci žádné konkrétní nabídky na koupi za vyšší cenu. Insolvenční správce pak k prodeji za cenu 12.000 Kč měl souhlas věřitelského výboru i insolvenčního soudu. Pokud pak jde o připravovaný prodej nemovitostí z majetkové podstaty dlužníka, insolvenční správce nechal zpracovat znalecké posudky. Na námitky, vznesené dlužníkem proti závěrům znaleckých posudků, insolvenční správce reagoval. V případě dvou nemovitostí (Křivá, Lipník) vychází při stanovení prodejní ceny z ceny stanovené znaleckým posudkem, který obstaral sám dlužník a postupuje přitom v souladu s pokyny zajištěných věřitelů. V případě poslední z nemovitostí (Černotín) nebyl zajištěným věřitelem pokyn udělen a insolvenční správce se rozhodl řešit cenovou disproporci mezi jednotlivými znaleckými posudky zadáním vypracování znaleckého posudku znaleckému ústavu.

Stejný závěr platí i nadále. Konkurs na majetek dlužníka byl prohlášen dne 22.5.2015

(č.l. B6), dispoziční oprávnění k majetkové podstatě náleží insolvenčnímu správci, jehož povinností je majetkovou podstatu zpeněžit. V případě věcí, které slouží k zajištění pohledávky, pak dle pokynů zajištěných věřitelů podle § 293 IZ. Insolvenční správce má přitom možnost pokyny zajištěných věřitelů odmítnout, má-li za to, že předmět zajištění lze zpeněžit výhodněji. Insolvenční správce tak neučinil a navrhovatelé důvody pro takový postup ničím neosvědčili.

Insolvenční soud z výše uvedených důvodů neshledal návrh na nařízení předběžného opatření důvodným.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je možné podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení a písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci.

V Olomouci dne 24.05.2016

Za správnost vyhotovení: Mgr. Bronislav Šlahař,v.r. Kateřina Papoušková samosoudce