KSOL 10 INS 22968/2011
Číslo jednací: KSOL 10 INS 22968/2011

Usnesení

Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci rozhodl samosoudcem Mgr. Bronislavem Šlahařem v insolvenční věci dlužníka: Kamil anonymizovano , anonymizovano , Bratrská 709/34, Přerov, Přerov I-Město, korespondenční adresa: Nerudova 12, 750 02 Přerov, o insolvenčním návrhu dlužníka,

t a k t o:

Usnesení č.j. KSOL 10 INS 22968/2011-A3 ze dne 02.02.2012 s e m ě n í tak, že záloha na náklady insolvenčního řízení s e n e s t a n o v u j e .

O d ů v o d n ě n í:

Usnesením č.j. KSOL 10 INS 229683/2011-A3 ze dne 02.02.2012, které bylo dlužníku doručeno dne 15.02.2012, soud dle § 108 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), stanovil dlužníku zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení. Odvolání dlužníka proti označenému usnesení bylo soudu doručeno dne 23.02.2012.

Dlužník v odvolání uvedl, že uzavřel darovací smlouvu na částku 1.000,-Kč měsíčně, přičemž doložil soudu darovací smlouvu uzavřenou dne 16.02.2012 s Věrou Drábkovou.

Vzhledem ke skutečnosti, že se u dlužníka změnily majetkové poměry do té míry, že lze předpokládat uspokojení nezajištěných věřitelů v zákonem stanovené míře, soud dospěl k závěru, je dán důvod pro změnu napadeného rozhodnutí. Soud tedy rozhodl dle ust. § 95 insolvenčního zákona tak, že odvolání v celém rozsahu vyhověl a usnesení, kterým byla stanovena povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení, změnil. Po právní moci tohoto usnesení bude v insolvenčním řízení pokračováno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15-ti dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci.

V Olomouci dne 12.04.2012

Za správnost vyhotovení: Mgr. Bronislav Šlahař, v.r. Lucie Opletalová samosoudce