KSOL 10 INS 22627/2015-A6
Číslo jednací: KSOL 10 INS 22627/2015-A6

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci rozhodl asistentkou soudce Mgr. Evou Vidrmanovou v insolvenční věci dlužníka: Mikuláš Opáleník, r. č.: 570118/0661, Komenského 281/3, 790 01 Jeseník, o insolvenčním návrhu dlužníka

takto:

I. Usnesení Krajského soud v Ostravě, pobočka v Olomouci č.j. KSOL 10 INS 22627/2015-A4 ze dne 16.9.2015 s e z r u š u j e.

II. Insolvenční řízení s e z a s t a v u j e.

Od ůvo d ně n í:

Insolvenčním návrhem dlužníka spojeným s návrhem na povolení oddlužení doručeným dne 8.9.2015 bylo zahájeno insolvenční řízení.

Usnesením Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci ze dne 16.9.2015, č.j.-A4 bylo rozhodnuto o odmítnutí insolvenčního návrhu dlužníka. Usnesení dosud nenabylo právní moci a dlužník svým písemným podáním doručeným soudu dne 17.9.2015 vzal insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení v celém rozsahu zpět.

Jelikož byl návrh vzat zpět před vydáním rozhodnutí o úpadku nebo právní mocí jiného rozhodnutí o insolvenčním návrhu, soud dle ust. § 129 a § 130 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, insolvenční řízení zastavil. Zároveň rozhodl o zrušení usnesení o odmítnutí insolvenčního návrhu dlužníka, které dosud nenabylo právní moci.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15-ti dnů od doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci.

V Olomouci dne 22.9.2015

Za správnost vyhotovení: Mgr. Eva Vidrmanová v.r. Tereza Málková, DiS. asistentka soudce