KSOL 10 INS 21972/2015-A6
Číslo jednací: KSOL 10 INS 21972/2015-A6

Usnesení

Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci rozhodl samosoudcem Mgr. Bronislavem Šlahařem v insolvenční věci dlužníka: Miroslav anonymizovano , anonymizovano , IČO 74816543, Jílová 269/4, 779 00, Olomouc-Nová Ulice, o předběžném opatření

t a k t o:

Soud v souladu s ust. § 82 odst. 2 písm. b) IZ nařizuje předběžné opatření, jímž se soudnímu exekutorovi JUDr. Ingrid Švecové, Exekutorský úřad Praha 3, umožňuje provést prodej nemovitých věcí, a to bytu č. jednotky 269/7, nacházejícím se v budově č.p. 269, na pozemku parc. č. St. 1661, spolu s podílem na společných částech domu a pozemku ve výši id. 616/23644, zapsáno na LV č. 2757, pro obec Olomouc, kat. území Nová Ulice, u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, kat. pracoviště Olomouc, v rámci exekučního řízení, vedeného u tohoto exekutorského úřadu pod sp.zn. 091 EX 14755/14, s omezením, aby výtěžek dosažený zpeněžením, byl po dobu probíhajícího insolvenčního řízení, vedeného u Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci pod sp.zn., k dispozici v tomto řízení.

Odůvodnění: Návrhem ze dne 4.9.2015 se soudní exekutor JUDr. Ingrid Švecová domáhal vydání předběžného opatření, kterým by byl omezen účinek spojený se zahájením insolvenčního řízení uvedený v ust. § 109 odst. 1 písm. c) IZ. Důvodem má být obstrukční jednání povinného Miroslava anonymizovano , který podal dva insolvenční návrhy v průběhu exekučního řízení, v prvém případě 2 hodiny před nařízenou dražbou nemovitostí, v druhém případě 1,5 hodiny před jejím zahájením. První insolvenční návrh z 10.8.2015 byl insolvenčním soudem odmítnut pro absenci domněnky platební neschopnosti dlužníka. V druhém návrhu se povinný odvolává na existenci tří závazků, z nichž jen jeden je vykonatelný a jde o závazek vůči Equa bank, a.s. ve výši 1.121.188,24 Kč. Pro tuto pohledávku je vedeno exekuční řízení. Cena nemovitosti, která má být v rámci exekuce zpeněžena, činí 1.200.000 Kč. Příjem povinného činí 40.000 Kč měsíčně, dále je vlastníkem automobilu v hodnotě 50.000 Kč (dle sdělení povinného). Navrhovatel poukázal na skutečnost, že povinný po nařízení dražby, navrhnul dne 13.7.2015 částečné zastavení exekučního řízení, co do způsobu jeho provedení prodejem nemovitostí z důvodu tvrzené nepřiměřenosti, kdy povinný uvedl, že nemá jiné dluhy než závazek vůči oprávněnému, pro který je vedena exekuce a exekuce tak může být provedena srážkami ze mzdy, která činí 40.000 Kč měsíčně. Navrhovatel dovozuje účelovost podání insolvenčního návrhu a s tím spojeného návrhu na povolení oddlužení, v nedůvodnosti podání insolvenčního návrhu spočívajícího v majetkových poměrech povinného a v jeho rozporuplnosti s předchozími podáními povinného, v okamžiku jeho podání a v jeho neúplnosti. Dle navrhovatele dlužník není v úpadku, neboť hodnota jeho majetku převyšuje jeho závazky, na čemž nemění nic ani povinným tvrzené další závazky, a to vůči Home Credit a.s. ve výši 2.077 Kč a vůči Česká pojišťovna a.s. ve výši 4.373 Kč. Skutečnost, že povinný disponuje dostatečnými finančními prostředky k úhradě svých pohledávek dokládá sám povinný ve svém podání z 13.7.2015 a v podání ze dne 5.8.2015 (odvolání proti usnesení OS v Olomouci 51 EXE 7029/2014-77). Navrhovatel dovozuje, že není naplněna žádnáí z domněnek o platební neschopnosti dlužníka ve smyslu ust. § 3 odst. 2 IZ. Insolvenční návrhy podává povinný opakovaně v takové době, aby nemohl být do doby nařízeného dražebního jednání odmítnut pro vady, marné uplynutí lhůty pro doložení všech příloh, pro nezaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení, nebo aby v mezidobí nemohl být podán takovýto návrh na předběžného opatření. Je zde tedy dána zjevná časová souvislost mezi podaným insolvenčním návrhem a nařízeným dražebním jednáním. Usnesením KSOL 10 INS 20340/2015-A4 ze dne 26.8.2015 odmítl soud předchozí insolvenční návrh povinného z důvodu, že z podání nelze dovodit žádnou z domněnek o platební neschopnosti dlužníka. V novém návrhu ze dne 31.8.2015 pak dle navrhovatele povinný nedoložil povinnost uloženou mu předchozím rozhodnutím insolvenčního soudu a jeho návrh je opět neúplný. Insolvenční řízení nemá sloužit pouze k vymožení pohledávky, kterou lze vzhledem k majetkovým poměrům dlužníka bez obtíží vydobýt výkonem rozhodnutí. Insolvenční návrh povinného je jen účelovým podáním sledujícím zneužití účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení, a to blokaci exekučního řízení. Navrhované předběžné opatření neodporuje ani případnému společnému zájmu věřitelů (pokud by ins. soud neshledal důvody pro odmítnutí insolvenčního návrhu), neboť v exekučním řízení je vše připraveno k provedení exekuce prodejem nemovitých věcí (byl ustanoven znalec, bylo provedeno ohledání, byl vyhotoven znalecký posudek, bylo vydáno usnesení o ceně, byla vydána dražební vyhláška a byla provedena propagace dražby). Je tak možné dosáhnout zpeněžení nemovitostí ještě před tím, než bude ustanoven insolvenční správce a tomu bude pak moci být vydán výtěžek bezprostředně po doplacení nejvyššího podání vydražitelem. Soudním exekutorem navržený postup bude rovněž hospodárnější.

Skutková tvrzení soudního exekutora shora uvedená soud shledal za osvědčená po té, kdy je ověřil z insolvenčního rejstříku-z obsahu spisů 10 INS 20340/2015 a 10 INS 21972/2015. Soud z obou spisů zjistil, že vůči dlužníkovi byla nařízena exekuce prodejem nemovitostí pro vymožení pohledávky oprávněného Equa bank a.s. ve výši 1.117.474,78 Kč s příslušenstvím usnesením ze dne 13.2.2015. Byla nařízena dražba na 31.7.2015 se začátkem v 10 hod. usnesením ze dne 1.7.2015. Povinný podal dne 13.7.2015 návrh na částečné zastavení exekuce a částečný odklad exekuce, v němž m.j. tvrdil, že jiný dluh, než vůči oprávněnému nemá. Návrh byl usnesením OS v Olomouci zamítnut dne 24.7.2015. Proti rozhodnutí podal dlužník dne 5.8.2015 odvolání, které odůvodnil volbou nepřiměřeného způsobu exekuce, kdy vzhledem k výši příjmů dlužníka by mohla být uhrazena pohledávka oprávněného srážkami ze mzdy. Dne 10.8.2015 v 7:44 hod. podal dlužník insolvenční návrh, v němž za své věřitele označil Equa bank a.s., JUDr. Ingrid Švecovou, soudní exekutorku (předpokládané náklady exekuce) a své tři děti (dlužné výživné, jehož výši dovozuje s návrhu manželky a matky dětí na stanovení výživného ve výši 7.000 Kč, 8.000 Kč a 9.000 Kč měsíčně, přičemž dluh má být za období 1.2.2015 až 30.4.2015). Usnesením ze dne 10.8.2015 soudní exekutor dražbu nemovitostí odročil na 31.8.2015 se začátkem v 9:00 hod. z důvodů zahájeného insolvenčního řízení. Usnesením ze dne 26.8.2015 byl insolvencí návrh odmítnut pro absenci rozhodujících skutečností, osvědčujících úpadek dlužníka. Dne 28.8.2015 se dlužník vzdal práva odvolání proti odmítnutí svého insolvenčního návrhu. Dne 31.8.2015 v 7:34 hod. podal dlužník další insolvenční návrh. V něm uvedl, že má 3 věřitele, a to Equa bank a.s. (vykonatelný závazek, s právem na uspokojení ze zajištění) a Home Credit a.s. a Česká pojišťovna a.s. (nevykonatelné a nezajištěné závazky ve výši 2.077 Kč a 4.373 Kč).

Soud návrhu na vydání předběžného opatření vyhověl, když shledal v konání dlužníka úmysl mařit exekuční řízení a tedy důvody zvláštního zřetele hodné pro postup dle § 82 odst. 2 písm. b) IZ. Dlužník podává opakovaně insolvenční návrhy, vždy těsně před zahájením dražby. Je přitom zjevné, že dlužník má v zásadě pouze jednoho věřitele, kterému není schopen hradit svůj závazek, a to Equa bank, a.s., který je věřitelem zajištěným a který je současně oprávněným v exekučním řízení, vedeným navrhovatelem. Dlužník podal své insolvenční návrhy v krátkém časovém odstupu, přitom v obou uvádí jiné nezajištěné věřitele. V prvém případě za své věřitele označuje své děti, z titulu dlužného výživného, avšak dluh dovozuje pouze z návrhu matky dětí na stanovení výživného. A to v částkách, činících celkově 24.000 Kč měsíčně, kdy příjmy dlužníka činí 40.000 Kč měsíčně a má dále vyživovací povinnost k manželce (matce dětí). Za dalšího věřitele označil soudního exekutora provádějícího exekuci. Závazek má být z předpokládaných nákladů exekuce. V novém insolvenčním návrhu již neuvádí ani své děti, ani exekutora, ale nové věřitele, které neuvedl v původním návrhu, s pohledávkami, které jsou zcela zanedbatelné v porovnání s příjmem dlužníka (2.077 Kč a 4.373 Kč vs. 40.000 Kč).

Z časových souvislostí mezi termíny konání dražeb a okamžiky podávání insolvenčních návrhů a ze srovnání obsahů obou insolvenčních návrhů, jakož i procesních návrhů dlužníka v rámci exekučního řízení, je zcela patrná snaha dlužníka znemožnit průběh exekučního řízení prodejem nemovitostí. Přitom oddlužení jako forma řešení dlužníkova úpadku směřuje k řešení nezajištěných pohledávek přihlášených věřitelů. V posledním insolvenčním návrhu dlužník označuje pouze tři své závazky, přičemž se má jednat o zajištěný závazek ve výši 1.413.752 Kč, který je uspokojován v předmětné exekuci a dva nezajištěné závazky, a to v relativně nízké výši, které ani neuvedl v předchozím návrhu. Zajištěné pohledávky se v insolvenčním řízení v případě schválení oddlužení formou splátkového kalendáře (tuto formu oddlužení dlužník navrhuje), zpeněžují na základě pokynu zajištěného věřitele. Jestliže se nyní v exekučním řízení domáhá zajištěný věřitel zpeněžení předmětu zajištění, není důvodu neumožnit zpeněžení nemovitostí v rámci exekuce, kde byly provedeny již veškeré úkony potřebné k realizaci prodeje, protože v insolvenčním řízení by došlo k uspokojení zajištěného věřitele dle jeho pokynu obdobným způsobem, avšak s novými nezbytnými náklady na realizaci prodeje a se značným časovým odstupem. Realizace dražby v exekučním řízení nebude odporovat ani společnému zájmu věřitelů, neboť případný výtěžek dosažený prodejem nemovitostí bude blokován pro toto insolvenční řízení, tedy bude k dispozici pro všechny věřitele, jejichž pohledávky přihlášené do insolvenčního řízení dlužníka budou zjištěny.

P o u č e n í :Proti tomuto usnesení j e m o ž n o podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení, a to k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci. Za den doručení se považuje den zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Osobám, kterým se toto rozhodnutí doručuje zvlášť, běží odvolací lhůta ode dne, kdy jim bylo toto usnesení doručeno zvlášť.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkovi a navrhovateli předběžného opatření se však doručuje i zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 9. 9.2015

Za správnost vyhotovení: Mgr. Bronislav Šlahař,v.r. Kateřina Papoušková samosoudce