KSOL 10 INS 20112/2015-A6
Číslo jednací: KSOL 10 INS 20112/2015-A6

Usnesení Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci rozhodl samosoudcem Mgr. Bronislavem Šlahařem v insolvenční věci dlužníka : Pavel anonymizovano , anonymizovano , Trnkova 525/37, 779 00 Olomouc-Nové Sady, o insolvenčním návrhu dlužníka

takto:

Usnesení č.j. KSOL 10 INS 20112/2015-A4 ze dne 25.8.2015 s e m ě n í tak, že insolvenční návrh dlužníka s e n e o d m í t á .

Od ůvo d ně n í

Usnesením č.j.-A4 ze dne 25.8.2015 soud dle § 128 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), odmítl insolvenční návrh dlužníka z důvodu, že dlužník v insolvenčním návrhu a v seznamu závazků označil pouze 2 věřitele, u nichž měl celkem 5 nezajištěných peněžitých závazků (4 závazky vůči věřiteli GE Money Bank, a.s. a 1 závazek vůči Raiffeisen stavební spořitelna a.s.), přičemž u závazku vůči věřiteli Raiffeisen stavební spořitelna a.s. nebyl v insolvenčním návrhu ani v seznamu závazků uveden konkrétní údaj o splatnosti tohoto závazku.

Soud k včasnému odvolání dlužníka změnil shora uvedené usnesení, když bylo zjištěno, že dlužník měl již v době podání návrhu 3 věřitele, neboť 2 ze 4 pohledávek věřitele GE Money Bank, a.s. byly postoupeny na nového věřitele, a to I-Xon a. s. Dlužník má tedy v současné době 3 věřitele, přičemž u věřitele GE Money Bank, a.s. a I-Xon a.s. má celkem 4 peněžité závazky, které jsou nejméně 3 měsíce po lhůtě splatnosti. V návrhu dlužníka tak jsou úplně vylíčeny rozhodující skutečnosti osvědčující jeho úpadek, a tudíž nebyly dány důvody pro odmítnutí insolvenčního návrhu dlužníka.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15-ti dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci.

V Olomouci dne 11.9.2015 Za správnost vyhotovení: Mgr. Bronislav Šlahař,v.r. Kateřina Papoušková samosoudce