KSOL 10 INS 20016/2014-A10
Číslo jednací: KSOL 10 INS 20016/2014-A10

Usnesení Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci rozhodl samosoudcem Mgr. Bronislavem Šlahařem v insolvenční věci dlužníka: Zde něk anonymizovano , anonymizovano , Masarykovo náměstí 60/5, 790 01, Jeseník, korespondenční adresa: Lipovská 1169, 790 01, Jeseník, o insolvenčním návrhu dlužníka,

takto:

Usnesení č.j. KSOL 10 INS 20016/2014-A7 ze dne 20.10.2014 s e m ě n í tak, že záloha na náklady insolvenčního řízení s e n e u k l á d á .

Od ůvo d ně n í:

Usnesením č.j.-A7 ze dne 20.10.2014 soud dle § 108 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), uložil dlužníku povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení.

Soud k včasnému odvolání dlužníka změnil shora uvedené usnesení, když bylo dlužníkem doloženo, že se změnily skutkové okolnosti rozhodné pro uložení zálohy na náklady insolvenčního řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15-ti dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci.

Olomouc 12.11.2014

Za správnost vyhotovení: Mgr. Bronislav Šlahař v.r. Tereza Rollerová samosoudce