KSOL 10 INS 18855/2014-B10
Číslo jednací: KSOL 10 INS 18855/2014-B10

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci rozhodl samosoudcem Mgr. Bronislavem Šlahařem v insolvenční věci dlužníka: 1) Petr anonymizovano , anonymizovano , bytem Bohutín 65, 789 62 Bohutín, 2) Vladimíra anonymizovano , r.č. 705710/5814, bytem Bohutín 65, 789 62 Bohutín

takto:

Soud dle ust. § 295 odst.3 zák.č. 182/2006 Sb. povoluje výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty ve prospěch Ondřeje anonymizovano , r.č. 911214/6142, bytem Bohutín 136 za předpokladu úhrady kupní ceny 350.000,-Kč, kdy tato kupní cena bude současně nejvyšší nabídnutou cenou.

Odůvodnění:

Soud povolil výjimku se zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty osobami blízkými, kdy žadatel je synem dlužníka a nabídl kupní cenu, která odpovídá ceně, stanovené znaleckým posudkem, přičemž vyšší cena nabídnuta nebyla.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení mohou podat odvolání jen osoby, o jejichž návrhu bylo rozhodnuto, a to do 15-ti dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci.

U osob, kterým se toto usnesení doručuje zvlášť, začíná lhůta k podání odvolání běžet dnem zvláštního doručení.

V Olomouci dne 17.9.2015

Za správnost vyhotovení: Mgr. Bronislav Šlahař v.r. Tereza Rollerová samosoudce