KSOL 10 INS 18707/2016-A10
Číslo jednací: KSOL 10 INS 18707/2016-A10

Usnesení Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci rozhodl samosoudcem Mgr. Bronislavem Šlahařem v insolvenční věci dlužníka: Petr Michlík, rč.: 760406/5381, IČ 73055352, bytem Hvězdné údolí 901/65, 785 01 Šternberk, o insolvenčním návrhu dlužníka

takto:

Usnesení č.j. KSOL 10 INS 18707/2016-A7 ze dne 24.10.2016 s e m ě n í tak, že insolvenční řízení s e n e z a s t a v u j e.

Odůvodnění

Usnesením č.j.-A7 ze dne 24.10.2016 soud dle § 108 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ) zastavil insolvenční řízení z důvodu nezaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení dlužníkem.

Soud k včasnému odvolání dlužníka změnil shora uvedené usnesení, a to tak, že insolvenční řízení se nezastavuje z důvodu, že dříve než rozhodnutí o zastavení insolvenčního řízení nabylo právní moci, dlužník zálohu na náklady insolvenčního řízení v uložené výši uhradil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15-ti dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci.

V Olomouci dne 22.11.2016

Za správnost vyhotovení: Mgr. Bronislav Šlahař, v. r. Daniela Krejčí samosoudce isir.justi ce.cz