KSOL 10 INS 18597/2016-A10
Číslo jednací: KSOL 10 INS 18597/2016-A10

Usnesení Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci rozhodl samosoudcem Mgr. Bronislavem Šlahařem v insolvenční věci dlužníka: Karel anonymizovano , anonymizovano , IČO 14585642, Jeremiášova 434/14, 779 00, Olomouc-Povel, zast.: Mgr. Jiří Šubrt, advokát, Wellnerova 1322/3c, 779 00, Olomouc-Nová Ulice, o insolvenčním návrhu dlužníka,

takto:

Usnesení č.j. KSOL 10 INS 18597/2016-A8 ze dne 29.9.2016 s e m ě n í tak, že záloha na náklady insolvenčního řízení s e n e u k l á d á .

Odůvodnění:

Usnesením č.j.-A8 ze dne 29.9.2016 soud dle § 108 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), uložil dlužníku povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení.

Soud k včasnému odvolání dlužníka změnil shora uvedené usnesení, když bylo soudem zjištěno, že se změnily skutkové okolnosti rozhodné pro uložení zálohy na náklady insolvenčního řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15-ti dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci.

V Olomouci dne 19.10.2016

Za správnost vyhotovení: Mgr. Bronislav Šlahař,v.r. Kateřina Papoušková samosoudce isir.justi ce.cz