KSOL 10 INS 18344/2014-A6
Číslo jednací: KSOL 10 INS 18344/2014-A6

Usnesení

Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci rozhodl samosoudcem Mgr. Bronislavem Šlahařem v insolvenční věci dlužníka: Tomáš anonymizovano , anonymizovano , bytem Horní náměstí 583, 779 00 Olomouc, korespondenční adresa: Náves 44, 783 72 Velký Týnec-Čechovice, o insolvenčním návrhu dlužníka,

takto:

Usnesení č.j. KSOL 10 INS 18344/2014-A4 ze dne 11.9.2014 s e m ě n í tak, že záloha na náklady insolvenčního řízení s e n e u k l á d á .

Od ůvo d ně n í:

Usnesením č.j.-A4 ze dne 11.9.2014 soud dle § 108 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), uložil dlužníku povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení.

Soud k včasnému odvolání dlužníka změnil shora uvedené usnesení, když byly nesprávně vyhodnoceny postižitelné příjmy dlužníka rozhodné pro uložení zálohy na náklady insolvenčního řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15-ti dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci.

V Olomouci dne 06.10.2014 Za správnost vyhotovení: Mgr. Bronislav Šlahař v.r. Tereza Rollerová samosoudce