KSOL 10 INS 17701/2014-B26
Číslo jednací: KSOL 10 INS 17701/2014-B26

Usnesení

Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci rozhodl samosoudcem Mgr. Bronislavem Šlahařem v insolvenční věci dlužníka: Roman anonymizovano , anonymizovano , 751 31, Jezernice 116, takto:

Soud dle ust. § 295 odst.3 zák.č. 182/2006 Sb. povoluje výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty ve prospěch Libora anonymizovano , bytem Jezernice 116, a to: nemovitostí-pozemku parc. č. St. 187, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Jezernice, č.p. 116, rod. dům, stavba stojící na pozemku p.č. St. 187, zapsaných na LV č.123 pro k.ú. a obec Jezernice, sepsaných v soupise majetkové podstaty pod pol. č. I/1.

za předpokladu úhrady minimální kupní ceny ve výši 665.000 Kč, kdy tato kupní cena bude současně nejvyšší nabídnutou cenou a kupní cena bude nejméně z části 500.000 Kč uhrazena před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a zbytek kupní ceny bude uhrazen v pravidelných měsíčních splátkách.

Odůvodnění:

Soud povolil výjimku se zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty osobami blízkými, kdy žadatel je bratrem dlužníka a ve výroku uvedené podmínky prodeje korespondují s pokynem zajištěného věřitele.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení mohou podat odvolání jen osoby, o jejichž návrhu bylo rozhodnuto, a to do 15-ti dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci. isir.justi ce.cz

U osob, kterým se toto usnesení doručuje zvlášť, začíná lhůta k podání odvolání běžet dnem zvláštního doručení.

V Olomouci dne 1.6. 2016

Za správnost vyhotovení: Mgr. Bronislav Šlahař,v.r. Kateřina Papoušková samosoudce