KSOL 10 INS 17618/2015-B17
Číslo jednací: KSOL 10 INS 17618/2015-B17

Usnesení

Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci rozhodl samosoudcem Mgr. Bronislavem Šlahařem v insolvenční věci dlužníka: Milan anonymizovano , anonymizovano , 752 01, Měrovice nad Hanou 101, zast.: Ladislav Červeňák, obecný zmocněnec, Polní 717, 752 01, Kojetín

takto:

Soud dle ust. § 295 odst.3 zák.č. 182/2006 Sb. p o v o l u j e výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty ve prospěch Ernesta anonymizovano , nar. 20.3.1949, bytem Měrovice nad Hanou 101, a to:

Pozemku p. č. 155, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 101, bydlení, zapsané na LV 489 pro katastrální území Měrovice nad Hanou, sepsaného v soupise majetkové podstaty pod pol. č. n1, za předpokladu, že jeho nabídka na koupi bude pro majetkovou podstatu nejvýhodnější.

Odůvodnění:

Soud povolil výjimku se zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty osobami blízkými, kdy žadatel je otcem dlužníka, přičemž tuto vyjímku doporučil udělit insolvenční správce ve svém vyjádření, zveřejněném v insolvenčním rejstříku dne 19.8.2016 na č.l. B14.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení mohou podat odvolání jen osoby, o jejichž návrhu bylo rozhodnuto, a to do 15-ti dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci.

U osob, kterým se toto usnesení doručuje zvlášť, začíná lhůta k podání odvolání běžet dnem zvláštního doručení.

V Olomouci dne 21. 9. 2016

Za správnost vyhotovení: Mgr. Bronislav Šlahař,v.r. Kateřina Papoušková samosoudce isir.justi ce.cz