KSOL 10 INS 17358/2014-P7-10
Číslo jednací: KSOL 10 INS 17358/2014-P7-10

Usnesení

Krajský soud v Ostravě-pobočka v Olomouci rozhodl vyšší soudní úřednicí Bc. Kateřinou Papouškovou v insolvenční věci

dlužníka: Doležel Jaromír, IČ: 73239461, rč. 630716/0453, bytem Dr. Milady Horákové 24/9, 751 24 Přerov, Přerov II-Předmostí,

o návrhu na změnu v osobě věřitele

takto:

I. Usnesení Krajské soudu v Ostravě-pobočka v Olomouci ze dne 2.6.2017 č.j. KSOL 10 INS 17358/2014-P7-6 se mění tak, že na místo přihlášeného věřitele č. 2 (P7): Raiffeisenbank a.s., IČ: 49240901, Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 nevstupuje do řízení věřitel: Artissica s.r.o., IČ: 24132730, Na Příkopě 583/15, 110 00 Praha 1.

II. V řízení bude nadále pokračováno ohledně pohledávky P7 s věřitele 2 Raiffeisenbank a.s.

Odůvodnění:

1. Usnesením Krajské soudu v Ostravě-pobočka v Olomouci ze dne 2.6.2017 č.j. KSOL 10 INS 17358/2014-P7-6 bylo rozhodnuto, že v souladu s ust. § 18 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), vstupuje do řízení na místo dosavadního věřitele č. 2 Raiffeisenbank a.s. věřitel Artissica s.r.o. a to, jak v rozsahu pohledávky P2, tak pohledávky P7.

2. Podáním doručeným soudu dne 29.1.2018 sdělil věřitel Raiffeisenbank a.s. soudu, že pohledávka P7 nebyla předmětem jejich návrhu na vstup nového věřitele do řízení a pohledávka P7 nikdy společnosti Artissica s.r.o. postoupena nebyla. Zároveň věřitel Raiffeisenbank a.s. požádal insolvenční soud, aby současný stav napravil.

Shodu s prvopisem potvrzuje: Veronika Paličková isir.justi ce.cz skutečnosti předloží soudu důkazy a to především vyjádření společnosti Artissica s.r.o.

4. Podáním doručeným soudu dne 16.2.2018 bylo soudu doručeno vyjádření společnosti Artissica s.r.o., ve kterém uvedla, že původní věřitel skutečně žádal vstup nového věřitele do řízení pouze v pohledávce pod pořadovým číslem P2, nikoliv v pohledávce pod pořadovým číslem P7, která nebyla předmětem postoupení.

5. Podle ust. § 18 odst. 4 věta poslední není soud rozhodnutím podle odstavce 1 a 3 vázán.

6. Proto soud rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto usnesení tedy, že v rozsahu pohledávky P7 věřitel Artissica s.r.o. nevstupuje do řízení a přihlášeným věřitelem tedy i nadále u této pohledávky zůstává věřitel č. 2 Raiffeisenbank a.s.

Poučení:

Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Proti tomuto rozhodnutí lze podat námitky do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení u Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci. V námitkách nelze uplatnit nové skutečnosti nebo důkazy.

V souladu s ust. § 169 odst. 2 občanského soudního řádu ve spojení s ust. § 7 insolvenčního zákona soud upouští od odůvodnění tohoto rozhodnutí.

Olomouc 26.února 2018

Bc. Kateřina Papoušková, v. r. vyšší soudní úřednice

Shodu s prvopisem potvrzuje: Veronika Paličková