KSOL 10 INS 16003/2014-A8
Číslo jednací: KSOL 10 INS 16003/2014-A8

Usnesení

Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci rozhodl samosoudcem Mgr. Bronislavem Šlahařem v insolvenční věci dlužníka: Eduard anonymizovano , anonymizovano , 789 73, Klopina 117, o insolvenčním návrhu dlužníka,

takto:

Usnesení č.j. KSOL 10 INS 16003/2014-A6 ze dne 21.8.2014 s e m ě n í tak, že záloha na náklady insolvenčního řízení s e n e u k l á d á .

Odůvodnění:

Usnesením č.j.-A6 ze dne 21.8.2014 soud dle § 108 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), uložil dlužníku povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení.

Soud k včasnému odvolání dlužníka změnil shora uvedené usnesení, když bylo dlužníkem doloženo, že se změnily skutkové okolnosti rozhodné pro uložení zálohy na náklady insolvenčního řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15-ti dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci.

V Olomouci dne 17.09.2014 Mgr. Bronislav Šlahař samosoudce

Z důvodu nepřítomnosti v zastoupení:

Za správnost vyhotovení: Mgr. Martin Šulák, v.r. Tereza Rollerová samosoudce