KSOL 10 INS 15985/2014-A6
Číslo jednací: KSOL 10 INS 15985/2014-A6

Usnesení Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci rozhodl samosoudcem Mgr. Bronislavem Šlahařem v insolvenční věci dlužníka: 1) Milan anonymizovano , anonymizovano , byte m Kozlovská 3, 750 02 Přerov 2) Anna anonymizovano , r.č. 565723/1591, bytem Kozlovská 3, 750 02 Přerov, o insolvenčním návrhu dlužníků,

takto:

Usnesení č.j. KSOL 10 INS 15985/2014-A4 ze dne 22.7.2014 s e m ě n í tak, že záloha na náklady insolvenčního řízení, s e n e u k l á d á .

Od ůvo d ně n í

Usnesením č.j.-A4 ze dne 22.7.2014 soud dle § 108 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), uložil dlužníkům povinnost zaplatit společně a nerozdílně zálohu na náklady insolvenčního řízení.

Soud k včasnému odvolání dlužníků změnil shora uvedené usnesení, když bylo dlužníkem doloženo, že se změnily skutkové okolnosti rozhodné pro uložení zálohy na náklady insolvenčního řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci.

V Olomouci dne 19.8.2014

Za správnost vyhotovení: Mgr. Bronislav Šlahař, v.r. Jana Fuksíková samosoudce