KSOL 10 INS 15602/2017-P17-18
Č. j.: KSOL 10 INS 15602/2017-P17-18

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci, rozhodl samosoudcem Mgr. Bronislavem Šlahařem v insolvenční věci

dlužníka: Suchomel anonymizovano , anonymizovano , bytem: 789 75 Brníčko 120 korespondenční adresa: 788 21 Sudkov 185,

o změně rozhodnutí o uložení povinnosti zaplatit soudní poplatek,

takto:

I. Usnesení ze dne 19.2.2018 čj.j. KSOL 10 INS 15602/2017-P17-16 o uložení povinnosti dovolateli zaplatit soudní poplatek, se zrušuje.

II. Soud vyzývá dovolatele-věřitele č. 15: Moravia Adler CZ, s.r.o., IČ: 25879260, Hlavní 37, 790 84 Mikulovice, aby do 3 dnů od doručení tohoto usnesení zaplatil soudní poplatek za dovolání doručené soudu dne 14.2.2018, který činí podle položky 23, bod 2 Sazebníku soudních poplatků 4.000,00 Kč, a to v kolcích na připojeném tiskopise nebo na bankovní účet soudu 3703-4123761/0710, VS 4801560217, KS 0308.

Odůvodnění:

1. Věřitel č. 15 podal dovolání ve věci č.j., 2 VSOL 1112/2017 v řízení o oddlužení, proti odmítnutí přihlášky pro opožděnost, které bylo soudu doručeno dne 14.2.2018. Usnesením zveřejněném v insolvenčním rejstříku dne 26.2.2018 č.j. KSOL 10 INS 15602/2017-P17-16 soud věřitele vyzval, aby zaplatil soudní poplatek do 3 dnů od doručení daného usnesení, jehož výše byla vyměřena dle položky 23 bod 6 (ve spojení s bodem 1 písmeno d) Sazebníku soudních poplatků , a to na 10.000,00 Kč. Věřitel uloženou povinnost doposud nesplnil. 2. Podle položky 23 Sazebníku poplatků, tj. přílohy k zák. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, v účinném znění, je upraveno vybírání soudního poplatku za dovolání tak, že v insolvenčním řízení ve věci samé je vybírán poplatek dle položky 23 bodu 1 písm. d), tedy ve výši 14.000,00 Kč (viz bod 6 položky), zároveň je v dle dané položky bodu 2 stanoveno, že za dovolání proti rozhodnutím neuvedeným v bodu 1 položky je vybírán soudní poplatek ve výši 4.000,00 Kč.

Shodu s prvopisem potvrzuje Kateřina Sejkorová. isir.justi ce.cz

3. Dle ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích v účinném znění, vydá-li soud nesprávné rozhodnutí o uložení povinnosti zaplatit poplatek, toto rozhodnutí zruší nebo změní i bez návrhu. 4. Na základě výše uvedeného dospěl soud k názoru, že povinnost zaplatit soudní poplatek byla dovolateli-věřitel č. 15 stanovena postupem podle položky 23 bod 1 písm. d) Sazebníku poplatků nesprávně, když soud nezohlednil procesní povahu napadeného rozhodnutí, přičemž proti rozhodnutí v insolvenční věci nikoliv ve věci samé je vybírán soudní poplatek dle položky 23 bodu 2 Sazebníku poplatků. Soud není nesprávně vydaným usnesením o uložení poplatkové povinnosti vázán a zjistí-li, že soudní poplatek nevyměřil správně, je povinen (neuplynula-li lhůta dle § 12 odst. 2 zákona o soudních poplatcích) své původní rozhodnutí podle okolností zrušit (nesvědčí-li dotčenému účastníku poplatková povinnost vůbec) či změnit (svědčí-li mu v jiné výši)-k tomu viz usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 29 Cdo 1605/2013, ze dne 15.4.2014. 5. Soud proto své nesprávné rozhodnutí o povinnosti zaplatit soudní poplatek dle ust. § 12 odst. 1 zákona o soudních poplatcích změnil tak, že zrušil původně uloženou povinnost zaplatit soudní poplatek a vyzval dovolatele-věřitele č. 15 k zaplacení soudního poplatku v nové výši 4.000,00 Kč. 6. Nebude-li soudní poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, bude řízení před soudem prvního stupně zastaveno. Soud však řízení nezastaví, je-li tu nebezpečí z prodlení, v jehož důsledku by poplatníku mohla vzniknout újma, jestliže poplatník ve stanovené lhůtě sdělí soudu okolnosti, které toto nebezpečí osvědčují, a doloží, že bez své viny nemohl soudní poplatek dosud zaplatit.

Poučení:

Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné. Lze proti němu podat námitky do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení u Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci. V námitkách nelze uplatnit nové skutečnosti nebo důkazy

Olomouc 4. dubna 2018

Mgr. Bronislav Šlahař v.r. samosoudce

Upozornění: Má-li poplatník za to, že jsou u něj splněny podmínky pro osvobození od soudních poplatků, může u soudu podat návrh, aby mu bylo přiznáno osvobození od soudních poplatků, a to i se zpětnou účinností. Jestliže soud jeho návrhu vyhoví, je zproštěn povinnosti platit soudní poplatky; poplatky zaplacené před rozhodnutím o přiznání osvobození od soudních poplatků se však nevracejí.

Shodu s prvopisem potvrzuje Kateřina Sejkorová.