KSOL 10 INS 15390/2013-A7
Číslo jednací: KSOL 10 INS 15390/2013-A7

Usnesení

Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci rozhodl samosoudcem Mgr. Bronislavem Šlahařem v insolvenční věci dlužníka: Daniel Turecký, rč: 740428/5339, 790 69, Bílá Voda-Městys Bílá Voda 7, o insolvenčním návrhu dlužníka,

takto:

Usnesení č.j. KSOL 10 INS 15390/2013-A4 ze dne 09.08.2013 s e m ě n í tak, že záloha na náklady insolvenčního řízení s e n e u k l á d á.

Odůvodnění:

Usnesením č. j.-A4 ze dne 09.08.2013 soud dle § 108 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), stanovil dlužníku zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení.

Soud k včasnému odvolání dlužníka změnil shora uvedené usnesení, neboť se změnily skutkové okolnosti rozhodné pro uložení zálohy na náklady insolvenčního řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15-ti dnů ode dne doručení zvláštním způsobem k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci.

V Olomouci dne 07.10.2013

Za správnost vyhotovení: Mgr. Bronislav Šlahař, v.r. Jana Fuksíková samosoudce