KSOL 10 INS 14222/2015-A8
Číslo jednací: KSOL 10 INS 14222/2015-A8

Usnesení Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci rozhodl samosoudcem Mgr. Bronislavem Šlahařem v insolvenční věci dlužníka : Lenka anonymizovano , anonymizovano , IČ: 73059366, Černá Voda 129, 790 54 Černá Voda, o insolvenčním návrhu dlužníka

takto:

Usnesení č.j. KSOL 10 INS 14222/2015-A6 ze dne 23.7.2015 s e m ě n í tak, že záloha na náklady insolvenčního řízení s e n e u k l á d á .

Odůvodnění

Usnesením č.j.-A6 ze dne 23.7.2015 soud dle § 108 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), uložil dlužníku povinnost zálohu na náklady insolvenčního řízení.

Soud k včasnému odvolání dlužníka změnil shora uvedené usnesení, když bylo dlužníkem doloženo, že se změnily skutkové okolnosti rozhodné pro uložení zálohy na náklady insolvenčního řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15-ti dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci.

V Olomouci dne 12.8.2015

Za správnost vyhotovení: Mgr. Bronislav Šlahař,v.r. Tereza Rollerová samosoudce