KSOL 10 INS 12543/2015-A15
Číslo jednací: KSOL 10 INS 12543/2015-A15

Usnesení

Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci rozhodl samosoudcem Mgr. Bronislavem Šlahařem v insolvenční věci dlužníků: č. 1: Radomír anonymizovano , anonymizovano , IČO 02038285, Rooseveltova 564/82, 779 00 Olomouc-Nové Sady, korespondenční adresa: Na stráži 179, 779 00 Krčmaň, č. 2: Vladislava anonymizovano , nar. 23.03.1969, IČO 74451154, Rooseveltova 564/82, 779 00 Olomouc-Nové Sady, korespondenční adresa: Na stráži 179, 779 00 Krčmaň, o insolvenčním návrhu dlužníků,

takto:

Usnesení č.j. KSOL 10 INS 12543/2015-A11 ze dne 15.7.5.2015 s e m ě n í tak, že záloha na náklady insolvenčního řízení s e n e u k l á d á .

Od ůvo d ně n í:

Usnesením č.j.-A11 ze dne 15.7.5.2015 soud dle § 108 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), uložil dlužníkům společně a nerozdílně povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení.

Soud k včasnému odvolání dlužníků změnil shora uvedené usnesení, když bylo soudem zjištěno, že se změnily skutkové okolnosti rozhodné pro uložení zálohy na náklady insolvenčního řízení, když věřitelé závazků dlužníka č. 2 z podnikatelské činnosti, které bránily řešení úpadku dlužníka č. 2 oddlužením, a to věřitel Česká správa sociálního zabezpečení ČR ve svém podání doručeném soudu dne 29.7.2015 a věřitel Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR ve svém podání doručeném soudu dne 29.7.2015 se vyslovili tak, že v případě, že bude rozhodnuto o povolení oddlužení, budou toto rozhodnutí soudu respektovat. Soud proto dospěl k závěru, že tyto závazky dlužníka č. 2 z jeho podnikatelské činnosti nadále nebrání řešení úpadku dlužníka č. 2 oddlužením.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15-ti dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci.

V Olomouci dne 07.08.2015 Za správnost vyhotovení: Mgr. Bronislav Šlahař v.r. Tereza Rollerová samosoudce