KSOL 10 INS 1167/2016-B14
Číslo jednací: KSOL 10 INS 1167/2016-B14

Usnesení

Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci rozhodl samosoudcem Mgr. Bronislavem Šlahařem v insolvenční věci dlužníka: č.1: Roman anonymizovano , anonymizovano , IČO 66953405, Gen. Svobody 245/7, 787 01, Šumperk, č.2: Ludmila anonymizovano , anonymizovano , Gen. Svobody 245/7, 787 01, Šumperk,

takto:

Výrok II. usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci č.j. KSOL 10 INS 1167/2016-B12 ze dne 21.10.2016 se mění tak, že ze státních prostředků bude insolvenčnímu správci uhrazeno 49.242,59 Kč.

Odůvodnění:

Ve výroku citovaným rozhodnutím stanovil soud výši částky, která bude insolvenčnímu srávci uhrazena na jeho odměnu z prostředků z účtu Krajského soudu v Ostravě.

V návaznosti na následnou zprávu insolvenčního správce o novém příjmu do majetkové podstaty (B13) soud nově stanovuje výši doplatku ze státních prostředků.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15-ti dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci.

U osob, kterým se toto usnesení doručuje zvlášť, začíná lhůta k podání odvolání běžet dnem zvláštního doručení.

V Olomouci dne 11.11.2016

Za správnost vyhotovení: Mgr. Bronislav Šlahař,v.r. Kateřina Papoušková samosoudce isir.justi ce.cz