KSLB 87 INS 6733/2010-B-61
KSLB 87 INS 6733/2010-B-61

USNESENÍ Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci rozhodl samosoudcem Mgr. Ing. Petrem Štrauchem v insolvenční věci dlužníka Evy Barešové, dříve anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Česká Lípa, Okružní 479/20, PSČ 460 01, dříve podnikající pod IČO 666 65 434, místem podnikání Český Dub, Řídícího učitele Škody 143/III, PSČ 463 43, za účasti navrhovatele Milana anonymizovano , anonymizovano , Hodkovice nad Mohelkou, Liberecká 10, PSČ 463 42, o návrhu na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku

t a k t o:

Insolvenční soud p o v o l u j e paní Andree anonymizovano , nar. 11.8.1987, bytem Český Dub, Řídícího učitele Škody 143, PSČ 463 43, výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka, a to ve vztahu k pozemku par.č. 1192/2-zahrada, pozemku par.č. 1199/2-zahrada, a stavbě bez č.p. stojící na pozemku par.č. 1191/2, vše zapsané na LV 86 pro obec a, k.ú. Český Dub, vedeném u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec.

Odůvodnění: V insolvenčním řízení dlužnice zahájeném s účinky ode dne 17.6.2010 u Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočky v Liberci na základě insolvenčního návrhu věřitele rozhodl insolvenční soud v souladu s ust. § 136 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenčního zákona, dále i.z.) ve spojení s § 133 odst. 1 až 3 i.z. svým usnesením ze dne 20.7.2010 o úpadku dlužnice a prohlásil na majetek dlužnice konkurs. Usnesením ze dne 16.3.2015 pak insolvenční soud rozhodl, že prohlášený konkurs bude řešen jako nepatrný. Insolvenční správce sepsal do majetkové podstaty dlužnice, který je v aktualizovaném znění založen ve spise na č.l. B-58, mimo jiné nemovité věci zapsané na LV 86 pro obec a k.ú. Český Dub, vedeném u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec. Na základě provedeného vypořádání zaniklého společného jmění manželů byly do majetkové podstaty dlužnice nově sepsány, jako výlučný majetek dlužnice, pozemky par.č. 1192/2 a 1199/2-zahrady, a budova bez č.p. stojící na pozemku par.č. 1191/2, které byly součástí dříve nevypořádaného SJM a byly zapsány na LV 342 pro obec a k.ú. Český Dub. Usnesením ze dne 11.9.2013 rozhodl insolvenční soud o prodeji části majetkové podstaty dlužnice mimo dražbu paní Andree anonymizovano s povolením výjimky ze zákazu nabývaní majetku z majetkové podstaty dlužnice. Podáním ze dne 19.11.2014 a dne 23.6.2015 požádala paní Andrea anonymizovano o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužnice ve vztahu k nově zapsaným nemovitostem na LV 86, tedy pozemku par.č. 1192/2-zahrada, pozemku par.č. 1199/2-zahrada a stavbě bez č.p. na pozemku par.č. 1191/2. Dcera dlužnice ve své žádosti uvedla, že převod uvedených pozemků společně s dříve odsouhlaseným odkupem nemovitostí. Dcera dlužnice nabídla za uvedené nemovitosti, které tvoří s dalšími nemovitostmi, k nimž již byla dříve udělena výjimka, jeden funkční celek, kupní cenu ve výši 60.000,00 Kč s tím, že se jedná o cenu nižší, než byla stanovena znaleckým posudkem. Podle ust. § 295 odst. 1 a 3 i.z. nesmí dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil. Na návrh uvedených osob a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Insolvenční soud si vyžádal stanovisko zástupce věřitelů, společnosti Komerční banka, a.s., která se k návrhu ve stanovené přiměřené lhůtě nevyjádřila. S ohledem na dosavadní průběh insolvenčního řízení a již dříve povolený prodej jiných nemovitostí mimo dražbu paní Andree anonymizovano , dospěl insolvenční soud po zvážení možných alternativních řešení k závěru, že předložená nabídka osoby blízké dlužníku na odkup nemovitostí je v souladu se společnými zájmy věřitelů a neodporuje cílům insolvenčního řízení. S ohledem na charakter pozemků a jejich funkční spojení s hlavní nemovitostí jsou pozemky samostatně prakticky nezpeněžitelné. Insolvenční správce vyjádřil kladné stanovisko k návrhu osoby blízké a insolvenční soud nemá poznatky, že by uvedeným postupem mohl být některý z účastníků insolvenčního řízení poškozen nebo jím byl sledován nepoctivý záměr.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení může ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení podat osoba, o jejímž návrhu insolvenční soud rozhodoval, odvolání, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočky v Liberci. Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníkovi, insolvenčnímu správci, zástupci věřitelů a navrhovatelům se však doručuje i zvlášť. Lhůta k podání odvolání začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno účastníkovi zvláštním způsobem.

V Liberci dne 31. srpna 2015

Mgr. Ing. Petr Štrauch v. r. soudce Za správnost vyhotovení: Libuše Felknerová