KSLB 87 INS 6366/2015
NEJVYŠŠÍ SOUD CESKE REPUBLIKY KSLB 87 INS 6366/2015 29 NSCR 212/2016-B-160

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl V senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Zavázala a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a Mgr. Milana Poláška V insolvenční věci dlužníka Bytového družstva Maršíkova 254, se sídlem V Janově Dole č. p. 10, PSČ 463 52, identifikační číslo osoby 01709313, vedené u Kraj ského soudu V Ústí nad Labem pobočky V Liberci pod sp. zn. KSLB 87 INS 6366/2015, o popěmém úkonu věřitele AFOR 7, s. r. 0., za účasti Krajského státního zastupitelství V Ústí nad Labem pobočky V Liberci, se sídlem V Liberci, Pelhřimovská 541/16, PSČ 460 79, o dovolání věřitele AFOR 7, s. r. o., se sídlem V Janově Dole č. p. 10, PSČ 463 52, identifikační číslo osoby 27274900, zastoupeného Mgr. Josefem Smutným, advokátem, se sídlem V Pardubicích, třída Míru 92, PSČ 530 02, proti usnesení Vrchního soudu V Praze ze dne 11. května 2016, č.j. KSLB 87 INS 6366/2015, 1 VSPH 2332/2015-B-89, takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodněnt

Usnesením ze dne 1. října 2015, č. j.-B-25, Krajský soud V Ústí nad Labem pobočka V Liberci (dále jen insolvenční soud ) odmítl popěmý úkon, jímž věřitel AFOR 7, s. r. 0. (dále jen věřitel A ) popřel pohledávky věřitele Sano, a. s., přihlášené do insolvenčního řízení vedeného na majetek dlužníka Bytového družstva Maršíkova 254 V celkové výši 46.680.866 Kč.

Vrchní soud V Praze V záhlaví označeným usnesením k odvolání věřitele A potvrdil unesení insolvenčního soudu.

Odvolací soud odkazuje na ustanovení 5 200 odst. 1 až 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona) ve shodě s insolvenčním soudem uzavřel, že neuvedl-li popírající věřitel V popěmém úkonu taková skutková tvrzení, z nichž by bylo zřejmé, z jakého důvodu pohledávky jiného věřitele popírá, je jeho popěmý úkon neurčitý a k popření pohledávek přihlášeného věřitele proto nelze přihlížet.

Proti usnesení odvolacího soudu podal věřitel A dovolání, jímž se domáhal zrušení napadeného rozhodnutí.

Nejvyšší soud dovolání věřitele A odmítl podle ustanovení % 243c odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen o. s. ř. ), jako bezpředmětné.

Učinil tak proto, že V průběhu dovolacího řízení insolvenční soud usnesením ze dne 4. října 2017, č.j.-B-143, jež nabylo právní moci dne 20. října 2017,

(mimo jiné) podle ustanovení 5 308 odst. 2 insolvenčního zákona zrušil konkurs prohlášený na majetek dlužníka.

V situaci, kdy insolvenční řízení bylo uvedeným způsobem skončeno (% 309 odst. 4 insolvenčního zákona), již nemá smysl zabývat se správností dovoláním napadeného rozhodnutí, tj. zkoumat, zda popěmý úkon dovolatele (ne)obsahoval náležitosti vymezené V ustanovení 5 200 insolvenčního zákona. I kdyby totiž Nejvyšší soud shledal dovolání proti usnesení odvolacího soudu přípustným, Věcně přezkoumal a případně zrušil napadené rozhodnutí, nemohly by se výsledky dovolacího přezkumu (řešení dovoláním předestřených otázek) již jakýmkoliv způsobem V (dříve skončeném) insolvenčním řízení projevit.

Jelikož dovolání věřitele A se stalo bezpředmětným V důsledku okolností nastalých po vydání dovoláním napadeného rozhodnutí, je namístě dovolání odmítnout (k postupu soudu při bezpředmětnosti opravného prostředku, srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. září 2004, sp. zn. 29 Odo 611/2002, jakož i usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. října 2013, sen. zn. 29 NSCR 8/2011).

Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (znění účinné od 1. ledna 2014 do 29. září 2017) se podává zbodu 2., článku 11, části první zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění V insolvenčním rejstříku; dovolateli se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 21. prosince 2017

JUDr. Jiří Zavázal v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Monika Jeřábková