KSLB 87 INS 6013/2015
NEJVYŠŠÍ SOUD ýESKÉ REPUBLIKY KSLB 87 INS 6013/2015 29 NSýR 5/2016-A-20

USNESENÍ Nejvyšší soud ýeské republiky rozhodl p edsedou senátu JUDr. Ji ím Zavázalem v insolvenní vČci dlužnice Eriky Zeisové, narozené 15. ledna 1991, bytem ve Všelibicích, Rove 4E, PSý 463 48, vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem-poboky v Liberci pod sp. zn. KSLB 87 INS 6013/2015, o insolvenním návrhu dlužnice, o dovolání dlužnice proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 8. ervence 2015, . j. KSLB 87 INS 6013/2015, 2 VSPH 576/2015-A-10, takto:

Dovolací ízení se zastavuje. Od vodnČní:

V záhlaví oznaeným usnesením Vrchní soud v Praze k odvolání dlužnice potvrdil usnesení ze dne 10. b ezna 2015, . j. KSLB 87 INS 6013/2015-A-5, jímž Krajský soud v Ústí nad Labem-poboka v Liberci (dále jen insolvenní soud ) odmítl insolvenní návrh dlužnice. Proti usnesení odvolacího soudu podala dlužnice dovolání. Jelikož p i podání dovolání nebyla dovolatelka zastoupena advokátem, ani nedoložila, že má sama odpovídající právnické vzdČlání (§ 241 zákona . 99/1963 Sb., obanského soudního ádu-dále jen o. s. . ), insolvenní soud ji usnesením ze dne 7. zá í 2015, . j.-A-13, dorueným dovolatelce zvláš (zp sobem upraveným v ustanovení § 50 odst. 1 o. s. .) dne 11. zá í 2015 (srov. doruenku u . l. A-13), vyzval, aby nedostatek povinného zastoupení odstranila do 15 dn od doruení tohoto usnesení. Dovolatelka na výzvu insolvenního soudu reagovala podáním žádosti o osvobození od soudních poplatk a o ustanovení zástupce pro dovolací ízení (. l. A-14). Insolvenní soud usnesením ze dne 18. listopadu 2015, . j.-A-17, dorueným dovolatelce zvláš dne 2. prosince 2015 (srov. doruenku u . l. A-17), dovolatelce osvobození od soudních poplatk nep iznal a její žádost o ustanovení zástupce z ad advokát zamítl. Protože dovolatelka nedostatek povinného zastoupení (p es pouení o následcích neinnosti) neodstranila, Nejvyšší soud podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. . ízení o dovolání zastavil. Toto usnesení se považuje za doruené okamžikem zve ejnČní v insolvenním rejst íku; dlužnici se však doruuje i zvláštním zp sobem. Proti tomuto rozhodnutí není p ípustný opravný prost edek.

V BrnČ dne 20. ledna 2016 JUDr. Ji í Z a v á z a l, v. r. p edseda senátu Za správnost vyhotovení: Ingrid Rafajová, DiS.