KSLB 87 INS 37026/2013-P11-5
KSLB 87 INS 37026/2013-P11-5

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci rozhodl samosoudcem Petrem Štrauchem, v insolvenční věci dlužníka Rudolfa anonymizovano , anonymizovano , bytem Liberec, Dukelská 22/31, PSČ 460 06, o přihlášce pohledávky č. P 11 věřitele Úvěrový servis s.r.o., IČ 274 13 861, se sídlem Pravonín 88, PSČ 257 09, zastoupeného Mgr. Stanislavem Sochorem, advokátem, se sídlem v Olomouci, Pavelčákova 14, PSČ 779 00,

takto:

Usnesení insolvenčního soudu č.j. KSLB 87 INS 37026/2013-P11-3, ze dne 8.7.2015, o částečném odmítnutí přihlášky pohledávek věřitele se: -ve výroku I. m ě n í tak, že se přihláška pohledávky P11 věřitele Úvěrový servis s.r.o., IČ 274 13 861, co do částky 15.309,-Kč pro dílčí pohledávku P11/1, a co do částky 46.548,-Kč pro dílčí pohledávku P11/2 n e o d m í t á ; -ve výroku II. m ě n í tak, že se přihláška pohledávky P11 věřitele Úvěrový servis s.r.o., IČ 274 13 861, co do částky 14.691,-Kč n e o d m í t á ; -ve výroku III. m ě n í tak, že po právní moci tohoto usnesení bude řízení o přihlášce pohledávky věřitele Úvěrový servis s.r.o., IČ 274 13 861, nadále vedeno pro částku 95.316,-Kč.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 8.7.2015 č.j.-P11-3 rozhodl insolvenční soud o částečném odmítnutí přihlášky pohledávek věřitele Úvěrový servis s.r.o., IČ 274 13 861. Rozhodnutí soudu napadl věřitel odvoláním ze dne 29.7.2015 s tím, že s napadeným rozhodnutím nesouhlasí, protože nemá oporu v insolvenčním spise. Usnesení o částečném odmítnutí pohledávek bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 13.7.2015 a současně doručeno zástupci věřitele zvlášť dne 14.7.2015. Odvolání tak bylo podáno v zákonné lhůtě. Podle ust. § 95 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona, dále jen i.z.) může rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé. Insolvenční soud přezkoumal odvoláním napadené rozhodnutí a dospěl k závěru, že je odvolání důvodné. V insolvenčním řízení dlužníka Rudolfa anonymizovano přihlásil věřitel Úvěrový servis s.r.o., IČ 274 13 861, přihláškou č. P11 pohledávky v celkové výši 139.712,-Kč. Při přezkumném jednání, které se konalo dne 31.3.2014 popřel insolvenční správce část pohledávek věřitele, a to dílčí pohledávku P11/3 co do částky 15.310,-Kč, dílčí pohledávku P11/4 co do částky 2.448,-Kč, dílčí pohledávku P11/6 co do částky 10.440,-Kč, dílčí pohledávku P11/7 co do částky 16.198,-Kč, dílčí pohledávku P11/9 ve výši 15.309,-Kč. Protože incidenční řízení o určovací žalobě věřitele bylo pravomocně zastaveno pro nezaplacení soudního poplatku, platí, že pohledávky věřitele byly účinně popřeny. Insolvenční soud proto postupoval v souladu s ust. § 185 i.z. a rozhodl o odmítnutí popřené části přihlášených pohledávek. Současně však chybou insolvenčního soudu při přípravě rozhodnutí došlo k odmítnutí části přihlášených pohledávek, které nebyly při přezkumném jednání popřeny a to dílčí pohledávky P11/1 a dílčí pohledávky P11/2. Současně rozhodl insolvenční soud výrokem II. napadeného usnesení v souladu s ust. § 178 i.z. o odmítnutí části pohledávky, která byla zjištěna v rozsahu menším než 50%. I tento výrok však vycházel z chybného vyhodnocení popěrného úkonu insolvenčního správce, kdy bylo rozhodnuto o odmítnutí části dílčí pohledávky P11/1, která však nebyla popřena. Ze shora uvedených důvodů rozhodl insolvenční soud v souladu s ust. § 95 i.z. a sám změnil napadené rozhodnutí, protože odvolání věřitele bylo důvodné a bylo možné mu v celém rozsahu vyhovět.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné.

V Liberci dne 26. srpna 2015

Petr Štrauch v. r. soudce Za správnost vyhotovení: Jana Klimešová