KSLB 87 INS 27358/2015-B-8
KSLB 87 INS 27358/2015-B-8

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci rozhodl samosoudcem Petrem Štrauchem v insolvenční věci dlužníka Martina anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Vrbno nad Lesy 40, PSČ 439 06, koresp. adresa: Liberec, Seniorů 1208, PSČ 460 06, o návrhu JUDr. Juraje Podkonického, Ph.D., soudního exekutora Exekutorského úřadu Praha 5, se sídlem Praha 6, Evropská 663/132, PSČ 160 00, na vydání předběžného opatření

t a k t o:

Návrh soudního exekutora JUDr. Juraje Podkonického, Ph.D., na vydání předběžného opatření dle ust. § 82 insolvenčního zákona, kterým by insolvenční soud omezil účinek spojený se zahájením insolvenčního řízení uvedený v ust. § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona, se o d m í t á.

Odůvodnění: V insolvenčním řízení dlužníka Martina anonymizovano vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočky v Liberci navrhl soudní exekutor JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D. vydání předběžného opatření dle ust. § 82 odst. 1 a 2 písm. b) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona, dále jen IZ), kterým by insolvenční soud rozhodl o omezení účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení dlužníka na exekuční řízení vedené u Exekutorského úřadu pro Prahu 5 pod sp. zn. 067 EX 2840/08 pro pohledávku oprávněného GE Money Bank, a.s., IČ 256 72 720. Navrhovatel předběžného opatření není účastníkem insolvenčního řízení. Podle ust. § 15 IZ nejde-li o přihlášené věřitele, jsou jiné osoby uplatňující své právo v insolvenčním řízení účastníky tohoto řízení jen po dobu, po kterou insolvenční soud o tomto právu jedná a rozhoduje. Navrhovatel předběžného opatření je účastníkem insolvenčního řízení po dobu, po kterou insolvenční soud rozhoduje o jeho návrhu. Navrhovatel ve svém návrhu uvedl, že na základě rozhodnutí Okresního soudu v Kladně, č. j. 13 Nc 5181/2008-4, ze dne 16.4.2008 byl pověřen vedením exekuce na majetek povinného Martina anonymizovano . Dále uvedl, že exekučním příkazem ze dne 29.4.2008 rozhodl o prodeji nemovité věci ve vlastnictví dlužníka. Na základě opakovaně nařízené dražby, naposledy dražební vyhláškou č. j. 067 EX 28400/-259 ze dne 4.5.2015, byl dne 25.6.2015 udělen dražiteli příklep, a to za nejvyšší podání 71.000 Kč. Vydražitel uhradil dne 10.8.2015 nejvyšší podání a ke dni udělení příklepu se stal vlastníkem vydražených nemovitých věcí. Dne 8.10.2015 proběhlo rozvrhové jednání, při kterém bylo rozhodnuto o rozdělení podstaty k úhradě nákladů exekuce ve výši 17.981,62 Kč a k úhradě pohledávky oprávněného ve výši 53.018,38 Kč. Protože s účinky ode dne 2.11.2015 bylo zahájeno insolvenčního řízení dlužníka, nenabylo rozvrhové usnesení č. j. 067 EX 2840/08-356 ze dne 8.10.2015 právní moci. S ohledem na uvedené skutečnosti navrhl soudní exekutor, aby insolvenční soud předběžným opatřením umožnil dokončení exekuce s tím, že výtěžek zpeněžení bude k dispozici v insolvenčním řízení. Navrhovatel k návrhu nepřipojil žádné listiny, kterých se dovolává. Podmínky pro nařízení předběžného opatření v insolvenčním řízení upravuje speciálně insolvenční zákon v ust. §§ 82, 100 a 113. Pro otázky neupravené speciálně insolvenčním zákonem se dle ust. § 7 IZ použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu. Insolvenční zákon rozšiřuje okruh opatření, které může insolvenční soud učinit, je-li to třeba k dosažení účelu insolvenčního řízení. Otázka náležitostí návrhu na předběžné opatření je pak upravena obecně v § 75 odst. 2 až 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.). Podle ust. § 75 odst. 2 o.s.ř. musí návrh na nařízení předběžného opatření podle § 76 kromě obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) obsahovat jméno, příjmení a bydliště účastníků (obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby, označení státu a příslušné organizační složky státu, která za stát před soudem vystupuje), popřípadě též jejich zástupců, vylíčení skutečností o tom, že je třeba, aby byly zatímně upraveny poměry účastníků, nebo že je tu obava, že by výkon soudního rozhodnutí byl ohrožen, vylíčení skutečností, které odůvodňují předběžné opatření, a musí být z něj patrno, jakého předběžného opatření se navrhovatel domáhá. Podle ust. § 75 odst. 3 o.s.ř. je navrhovatel povinen připojit k návrhu listiny, jichž se dovolává. Insolvenční soud přezkoumal návrh podaný soudním exekutorem a zjistil, že návrh nesplňuje obecné náležitosti návrhu na vydání předběžného opatření. Navrhovatel nedoložil žádné listiny, které by prokazovaly skutečnosti tvrzené v návrhu. Ačkoliv se navrhovatel dovolává rozhodnutí vydaných v exekučním řízení, insolvenční soud nemá žádné z v návrhu uvedených rozhodnutí k dispozici a navrhovatel tak žádným způsobem neprokázal v návrhu uvedené skutečnosti. Přestože je v daném případě navrhováno vydání předběžného opatření, které by ve smyslu ust. § 82 IZ mohl insolvenční soud nařídit i bez návrhu, má insolvenční soud za to, že v řízení o podaném návrhu nelze z důvodu uvedených nedostatků pokračovat a insolvenčnímu soudu tak nezbylo, než návrh na vydání předběžného opatření dle ust. § 75a o.s.ř. odmítnout. Nad rámec povinného odůvodnění svého rozhodnutí o návrhu na vydání předběžného opatření insolvenční soud dále uvádí, že soudním exekutorem navrhované předběžné opatření, kterým insolvenční soud může vyloučit účinky zahájeného insolvenčního řízení na přerušené řízení exekuční, lze dle ust. § 82 odst. 2 IZ vydat pouze do rozhodnutí o insolvenčním návrhu. V daném řízení bylo o insolvenčním návrhu dlužníka rozhodnuto usnesením č. j.-A-7 ze dne 20.11.2015, kterým byl zjištěn úpadek dlužníka a povoleno jeho řešení oddlužením. Řádný návrh na nařízení předběžného opatření ve smyslu ust. § 82 odst. 2 písm. b) IZ podaný po rozhodnutí o insolvenčním návrhu by byl zamítnut.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení, písemně, dvojmo, k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočky v Liberci.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníku, insolvenčnímu správci a osobě, která návrh podala, se však doručuje i zvlášť. Lhůta k podání odvolání začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno účastníkovi zvláštním způsobem.

V Liberci dne 5. února 2015

Mgr. Ing. Petr Štrauch v. r. soudce Za správnost vyhotovení: Eliška Menčíková