KSLB 87 INS 20044/2015-B-20
KSLB 87 INS 20044/2015-B-20

USNESENÍ Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci rozhodl samosoudcem Petrem Štrauchem v insolvenční věci dlužníka: Slavomír anonymizovano , anonymizovano trvale bytem Březový háj 156, 463 52 Osečná zastoupený obecným zmocněncem Slavomírou anonymizovano bytem Březový háj 156, 463 52 Osečná o návrhu na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku

takto: Insolvenční soud povoluje panu Petru Tomášovi, nar. trvale bytem , , výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka, a to ve vztahu k pozemku par. č. 1332/2-ostatní plocha zapsanému na LV 70 pro k. ú. Lázně Kundratice, obec Osečná, vedeném u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec.

Odůvodnění: V insolvenčním řízení dlužníka Slavomíra Baja anonymizovano , zahájeném s účinky ode dne 5. 8. 2015 u Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočky v Liberci na základě insolvenčního návrhu dlužníka rozhodl insolvenční soud v souladu s ust. § 136 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenčního zákona, dále IZ) ve spojení s § 148 odst. 3 IZ svým usnesením ze dne 17. 9. 2015 o úpadku dlužníka a povolil jeho řešení oddlužením. Usnesením ze dne 4. 12. 2015 schválil insolvenční soud oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře. Na základě průběžných výsledků insolvenčního řízení rozhodl insolvenční soud usnesením ze dne 13. 1. 2017 o zrušení schváleného oddlužení a prohlášení konkursu na majetek dlužníka. Insolvenční správce sestavil soupis majetkové podstaty, který je založen ve spise na č. l. B-2, do kterého sepsal pozemek par. č. 1332/2-ostatní plocha zapsanému na LV 70 pro k. ú. Lázně Kundratice, obec Osečná, vedeném u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec. Podáním ze dne 31. 8. 2017 požádal insolvenční správce insolvenční soud o udělení souhlasu s prodejem pozemku par. č. 1332/2-ostatní plocha zapsaného na LV 70 pro k. ú. Lázně Kundratice, obec Osečná, vedeném u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec, mimo dražbu. Usnesením ze dne 4. 9. 2017 udělil insolvenční soud správci souhlas s prodejem majetku mimo dražbu s tím, že stanovil podmínky zpeněžení. Podáním ze dne 8. 1. 2018 požádal pan Petr Tomáš, bratranec dlužníka, insolvenční soud o udělení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka osobou blízkou dlužníku. Podle ust. § 295 odst. 1 a 3 IZ nesmí dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen,

Shodu s prvopisem potvrzuje Miroslava Šimůnková. isir.justi ce.cz -2-neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil. Na návrh uvedených osob a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Insolvenční soud, vykonávající současně funkci věřitelského výboru, neshledal v daném případě důvody k vyloučení žadatele z okruhu osob oprávněných nabýt majetek dlužníka. Insolvenční soud svým rozhodnutím o povolení prodeje majetku mimo dražbu stanovil podmínky, za nichž insolvenční správce majetek zpeněží. Při dodržení stanovených podmínek není důvod, aby o nabytí majetku nemohla usilovat i osoba blízká dlužníku, neboť tím nemůže dojít k zmaření účelu insolvenčního řízení nebo poškození společného zájmu věřitelů. Z uvedených důvodů insolvenční soud tímto usnesením rozhodl tak, že udělil výjimku ze zákazu nabývání majetku ve smyslu ust. § 295 IZ.

Poučení: Proti tomuto usnesení může ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení podat osoba, o jejímž návrhu insolvenční soud rozhodoval, odvolání, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočky v Liberci. Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníkovi, insolvenčnímu správci, zástupci věřitelů a navrhovatelům se však doručuje i zvlášť. Lhůta k podání odvolání začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno účastníkovi zvláštním způsobem.

Liberec 11. ledna 2018

Mgr. Ing. Petr Štrauch v. r. soudce

Shodu s prvopisem potvrzuje Miroslava Šimůnková.