KSLB 87 INS 10928/2015
KSLB 87 INS 10928 / 2015 č. j. 1 VSPI I 1139 / 2017-13-61

USNESENÍ

1Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedj-r JUDr. Jiřího Goldsteina a soudců JUDr. Františka Kučery a ]UDr. Ivy Novotné v insolvenční věci a) zemřelého dlužníka Vladimíra anonymizovano , nar. 14.1.1956, naposledy bytem Cihelná 4/ 4, Jablonec nad Nisou, a b) dlužnice Zdeňky anonymizovano , anonymizovano , bytem Svatopluka Čecha 459 / 7, _Iablonec nad Nisou, o odvolání věřitele č. 3 NARDY, s.r.o., ICO 27 5313 6 8, sídlem Chotovice 5 5, Litomyšl, zastoupeného advokátem JUDr. Milanem Břeněm, sídlem nám. Míru 107, Svitavy, proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky v Liberci č.j. KSLB 87 INS 10928/2015 Bo51 ze dne 15. května 2017 ve znění usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky v Liberci č.j KSLB 87 INS 10928/2015 B 52 ze dne 25. května 2017 takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky v Liberci č.j. KSLB 87 INS 10928/2015-13-51 ze dne 15. května 2017 ve znění usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky v Liberci oi.B-52 ze dne 25. května 2017 se potvrzuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem, pobočka v nooo usnesením č.j. KSLB 87 INS 10928/2015413-51 ze dne 15.5.2017 v bodě I. výroku schválil závěrečnou zprávu AI (ZI I insolvence, v.o.s. (dále jen správce), v bodě II. výroku zrušil oddlužení Zdeňky anonymizovano (dále dlužnice) a insolvenční řízení zastavil, v bodě III. výroku zprostil správce funkce, v bodě IV. výroku určil odměnu a náhradu hotových výdajů správce ve Výši 377.371,75 Kč, přičemž částka 176.902,39 Kč byla uhrazena dlužníky na zálohách a částka 200.469,39 Kč zůstává neuhrazena; výdaje spojené se správou a zpeněžením majetku činí 129.538, Kč, v bodě V. výroku soud určil, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Usnesením č.j.3 52 ze dne 25.5.2017 soud opravil bod IV. výroku usnesení ze dne 15.5.2017 tak, že výdaje spojené se správou a zpeněžením majetku činí 195.063, Kč.

V odůvodnění tohoto usnesení soud zejména uvedl, že na základě návrhů dlužníků bylo dne 27.4.2015 zahájeno jejich společné insolvenční řízení. Usnesením ze dne 1.7.2015 (č.d. Eli 13) soud rozhodl o úpadku dlužníků a povolil jeho řešení oddlužením. Usnesením ze dne 9.11.2015 (č.d. 13-14) soud schválil oddlužení dlužníků plněním splátkového kalendáře. Do majetkové oPÚkfaČO'f fání 2 KSLH 87 le' iuvzo/ zum 1 VSPH 1139/2017 podstaty dlužníků správce sepsal celkem devět nemovitostí. Nemovitosti pod položkami č. 6 až 8 správce zpeněžil za cenu 1.750.000, Kč, výtěžek zpeněžení Výdal zajištěnému věřiteli Sano, a.s. (dále věřitel č. 2). Správce dále zpeněžil zbýlé nemovitosti za cenu 3.020.000, Kč; [) mrdání tohoto výtěžku zpeněžení dosud nebylo rozhodnuto. Podáním ze dne 11.1.2017 sdělila dlužnice, že její manžel dne 29.12.2016 zemřel. Usnesením ze dne 16.1.2017 (č.d. B 47) soud rozhodl o zastavení řízení vůči dlužníkovi z důvodu ztráty způsobilosti být účastníkem řízení, současně zrušil schválené oddlužení dlužníka a věc postoupil soudu projednávající dědictví, a to v souladu s analogickým ust. Š 310 odst. 3 insolvenčního zákona. Soud dále uvedl, že s dlužníký býlo vedeno společné insolvenční řízení, ve kterém měli postavení nerozlučných společníků a považují se za jednoho dlužníka. V zhledem k tomu, že dlužníci měli ve společném jmění nemovitosti, které býlý předmětem zajištění přihlášených věřitelů a po smrti dlužníka se stálý předmětem řízení o pozůstalosti, včetně výtěžku zpeněžení předmětu zajištění, došlo úmrtím dlužníka ke změně majetkové situace dlužníků a soud býl nucen insolvenční řízení zastavit i vůči dlužníci. Soud dále odůvodnil výši přiznané odměný správci tím, že tento vykonával svou činnosti od listopadu 2015 do prosince 2016. Za každý měsíc probíhajícího oddlužení správci náleži částka 1.125,-Kč + daň z přidané hodnotý a dále náhrada nákladů ve výši 225, -Kč za každý měsíc. Od ledna 2017 pak správci náleží odměna 750, Kč + DPH a náhrada hotových výdajů ve výši 150, Kč za každý měsíc samostatného trvání oddlužení dlužnice. V souladu s ust. '$ 1 odst. 2 výhlášký č. 313/2007 Sb. správci rovněž vznikl nárok na odměnu za zpeněžení předmětu zajištění, přičemž v části, ve které výtěžek dosud nebyl Výdán zajištěným věřitelům z důvodu úmrtí dlužníka, nebyla tato odměna správci dosud uhrazena a tuto pohledávku je nutno uplatnit v dédickém řízení.

Proti tomuto usnesení se včas odvolal věřitel NARDY, s.r.o., (dále věřitel č. 3). Argumentoval tím, že řízení mělo být zastaveno pouze ve vztahu kzemřelému dlužníkovi, což Výplývá i zjudikaturý, na kterou soud prvního stupně odkazuje. Skutečnost, že došlo k zpeněžení zajištěných nemovitostí, na tomto nic nemění. V době úmrtí dlužníka byl již veškerý majetek zpeněžen a zbývalo pouze finanční prostředky rozdělit zajištěným věřitelům, kteří se neúčastnili procesu oddlužení plněním splátkového kalendáře.

V doplnění odvolání ze dne 11.8.2017 pak uvedl, že postupem soudu dochází ke krácení práv zajištěných věřitelů. Z výtěžku zpeněžení bý měl obdržet částku 671.600,70 Kč. V zhledem k tomu, že zpeněžením nemovitostí došlo k zániku zástavního práva a v dědickém řízení již bude projednána pouze finanční hotovost, nikoliv nemovitosti, ke kterým bý věřitel mohl uplatnit své zajištění, dojde k znevýhodnění zástavního věřitele, který ničeho neobdržel ani ze splátkového kalendáře, přesto bude v dědickém řízení ve stejné skupině spolu s věřiteli, kterým býla ze splátkového kalendáře již částečně pohledávka uhrazena. Závěrem odkázal na rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 ICdo 56/2013 ze dne 30.11.2015 s tím, že jde o analogickou s1tuac1.

1Vrchní soud vPraze, aniž nařizoval jednání (ust. 594 odst. 2 písm. c/ insolvenčního zákona), přezkoumal usnesení soudu prvního stupně podle ust. Š 212 o.s.ř. a neshledal odvolání věřitele č. 3 důvodným.

Podle ust. Š 394a insolvenčního zákona manželé, z nichž každý samostatně je osobou oprávněnou podat návrh na povolení oddlužení, mohou tento návrh podat společně. Pro posouzení, zda jde o osobyr oprávněné podat společný návrh manželů na povolení oddlužení, je rozhodné, zda jde o manžele ke dni, kdý takový návrh dojde insolvenčnímu soudu (odst. 1). Společný návrh manželů na povolení oddlužení musí obsahovat výslovné prohlášení obou manželů, že souhlasí s tím, abý všechen jejich majetek býl pro účelý schválení oddlužení zpeněženim majetkové podstaty považován za majetek ve společném jmění manželů; podpisý obou manželů u tohoto prohlášení musí být úředně ověřený (odst. 2). Manželé, kteří podali společný návrh na povolení oddlužení, mají po dobu trvání insolvenčního řízení o tomto návrhu a po dobu trvání účinků oddlužení postavení nerozlučných společníků a považují se za jednoho dlužníka (odst. 3).

Podle ust. 107 o.s.ř. jestliže účastník ztratí po zahájení řízení způsobilost být účastníkem řízení dříve, než býlo řízení pravomocně skončeno, posoudí soud podle povahy věci, zda v řízení může pokračovat (odst. 1). Neumožůuje-li to povaha věci v řízení pokračovat, soud řízení zastaví

(odst. 5).

Podle Š 407 odst. 3 insolvenčního zákona rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře insolvenční soud i bez návrhu změní, jestliže se podstatně změnilý okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek; ustanovení Š 418 odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona není dotčeno.

Ze spisu odvolací soud ověřil, že dne 27.4.2015 býlo zahájeno insolvenční řízení na základě insolvenčního návrhu dlužníků spojeného se společným návrhem dlužníků na povolení oddlužení. Usnesením ze dne 1.7.2015 (č.d. 3 13) soud prvního stupně zjistil úpadek dlužníků a povolil jeho řešení oddlužením. Do řízení přihlásilo pohledávký celkem 31 věřitelů, z toho sedm pohledávek zajištěných. Usnesením ze dne 9.11.2015 (č.d. B 14) soud prvního stupně povolil oddlužení dlužníků plněním splátkového kalendáře. Do majetkové podstaty správce sepsal celkem devět nemovitostí, vše na LV č. 1387, k.ú. Lukášov. "l'ýto nemovitosti býlý v řízení zpeněžený, výtěžek zpeněžení nemovitostí č. 6-8 ve výši 1.542.953,61 Kč býl výdán zajištěnému věřiteli, který byl první v pořadí. Výtěžek zpeněžení zbýlých nemovitostí ve výši 3020000, Kč dosud nebýl mezi zajištěné věřitele rozdělen. Podle zprávy, insolvenčního správce ze dne 25.11.2016 (č.d. B 42) hodnota plnění, kterou doposud obdrželi věřitelé, dosahuje 3,11 % a očekávaný předpoklad mírý uspokojení za celou dobu trvání splátkového kalendáře činí pouze 15,57 840. lřodánírn ze dne 6.12.2016 (č.d. 13 44) dlužnice požádala o zrušení oddlužení, protože nejsou schopni plnit podmínký schváleného splátkového kalendáře. Iřodáním ze dne 11.1.2017 dlužnice sdělila soudu, že její manžel dne 29.12.2016 zemřel a za této situace není schopna ze svých příjmů uhradit ani v rozsahu 30 % pohledávek zařazených do splátkového kalendáře. Usnesením ze dne 16.1.2017 (č.d. B 47) soud prvního stupně zastavil řízení vůči dlužníkovi. Dne 29.3.2017 (č.d. 8 50) pak byla v insolvenčním rejstříku zveřejněna konečná zpráva a napadeným usnesením ze dne 15.5.2017 (č.d. 8 51) soud rozhodl o zastavení řízení i vůči dlužníci.

Pokud jde o společné oddlužení manželů, zákon výslovně neupravuje dopad úmrtí jednoho z manželů na další průběh řízení. Odvolací soud nicméně zastává názor, že za situace, kdý býlo schváleno na základě společného návrhu manželů jejich oddlužení formou splátkového kalendáře, tak v případě úmrtí jednoho z manželů v době trvání účinků schváleného oddlužení, lze v oddlužení pokračovat i s pozůstalým manželem, přičemž poměr, výše a další trvání stanovených měsíčních splátek zůstávají beze zmčný. To pouze jen, kdý pozůstalý manžel má takový příjem, že je i sám schopen splnit podmínký splátkového kalendáře (v podrobnostech viz usnesení Vrchního soudu v Olomouci sp. zn. 2 VSOL 54/2016)

V projednávaném případě, však z uvedených zjištění výplývá, že dlužníci neplnili ani v rozsahu 30 % schválený splátkový kalendář, poté co zemřel manžel dlužnice, tak ta není sama schopna, s ohledem na výši svého příjmu, plnit splátkový kalendář. Proto za popsaného stavu, kdý je zřejmé, že splátkový kalendář nebude splněn ani v minimálním rozsahu je proto závěr

pokracovam r+ hJLJD of imo rovno; aura

1 VSPH 1139/2017 soudu prvního stupně o tom, že pro další pokračování v řízení nejsou splněný podmínký, je tedý věcně správný.

Pokud se týká námitek vznesených odvolatelem v odvolání, tak odvolací soud konstatuje, že po smrti fýzickě osobý je zahájeno řízení o pozůstalosti a jen v jeho rámci je možné vi.-pořádat jmění zůstavitele. Rízení o pozůstalosti tedý řeší majetkové poměrý dlužníka jako celek.

Odvolací soud proto postupoval podle ust Š 219 o.s.ř. a napadené usnesení jako věcně správné potvrdil.

P 0 u č e n 1: Proti tmnuto usneseni ] dovolání přípustné k Nejvýššímu soudu ČR, jestliže Nejvyšší soud ča jako soud dovolací dospěje k zakon, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na výřcšení otázký hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebýla výřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (ust. Š 237, Š 239 a Š 240 odst. 1 o.s.ř.). Dovolání se podává u soudu, který rozhodoval v prvním stupni, a to do dvou měsíců od doručení usnesení odvolacího soudu.

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (ust.. Š71 odst. 2 insolvenčního zákona); lhůta kpodání dovolání začíná běžet ode dne, kdý býlo rozhodnutí doručeno adresátu zvláštním způsobem (ust. Š 74 odst. 2 insolvenčního zákona).

V Praze dne 19. prosince 2017

]UDr.Jíří G old s t e i n,v.r. předseda senátuZa správnost mrhotovení: )% T. Kar/franklinaa [