KSLB 86 INS 6097/2014-P12-4
KSLB 86 INS 6097/2014-P12-4

USNESENÍ Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci, rozhodl samosoudkyní Mgr. Hanou Ptáčkovou, ve věci navrhovatele-dlužníka 1. Miroslava anonymizovano , anonymizovano a 2. Olgy anonymizovano , anonymizovano , oba bytem Jablonec nad Nisou, Mechová 1, PSČ 466 04 o přihlášce pohledávky P12 věřitele č. 6: AB 4 B. V., soukromá společnost s ručením omezeným, reg. č. 24186049, se sídlem Strawinskylaan 933 WTC Tw, Amsterodam, PSČ 107 7XX, Nizozemské království, právně zastoupeného Mgr. Ing. Jaromírem Škárou, advokátem se sídlem Blatného 36, Brno, PSČ 616 00, takto: Usnesení zdejšího soudu ze dne 17. července 2014, č.j. KSLB 39 INS 6097/2014-P12-2 se zrušuje.

Odůvodnění Podáním doručeným soudu dne 28.4.2014 přihlásil věřitel AB 4 B. V., soukromá společnost s ručením omezeným, reg. č. 24186049, se sídlem Strawinskylaan 933 WTC Tw, Amsterodam, PSČ 107 7XX, Nizozemské království do insolvenčního řízení 3 pohledávky v celkové výši 261.3200,48 Kč. Pohledávka je evidována v přihlášce P12. Na přezkumném jednání konaném dne 22.5.2014 byla pohledávka P12/2 insolvenčním správcem ve výši 102.091,46 Kč popřena.

Dle ust. § 197 odst. 2 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ) věřitele, jehož nevykonatelná přihlášená pohledávka byla popřena při přezkumném jednání, poučí insolvenční správce nebo insolvenční soud při přezkumném ujednání o dalším postupu; věřitele, který se přezkumného jednání nezúčastnil, o tom insolvenční správce písemně vyrozumí, a to i tehdy, je-li popření uvedeno v upraveném seznamu přihlášených pohledávek.

Dle ust. § 198 odst. 1 IZ věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2 IZ. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření.

Dle ust. § 185 IZ jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v rozhodnutí.

Věřitel se přezkumného jednání nezúčastnil. Insolvenční správce doložil, že přípisem ze dne 2.6.2014 vyrozuměl věřitele o částečném popření jeho pohledávky. Toto vyrozumění bylo věřiteli doručeno dne 9.6.2014. Poslední den k podání žaloby tak byl den 24.6.2014. Tento den také věřitel žalobu podal a podal jí tedy včas. Soud proto své rozhodnutí ze dne 17. července 2014, č. j. KSLB 39 INS 6097/2014-P12-2, kterým odmítl pohledávku P12/2 zrušil, a to na základě odvolání, které právní zástupce věřitele dne 30.7.2014 prostřednictvím datové schránky zaslal.

Dle ust. § 95 IZ rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví, to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Vzhledem ke skutečnosti, že právní zástupce věřitele podal žalobu na určení včas, postupoval soud v souladu s ust. § 95 IZ, vyhověl odvolání dlužníka a rozhodl tak, že zrušil usnesení o odmítnutí přihlášky P12/2 věřitele č. 6: AB 4 B. V., soukromá společnost s ručením omezeným, reg. č. 24186049, se sídlem Strawinskylaan 933 WTC Tw, Amsterodam, PSČ 107 7XX, Nizozemské království, právně zastoupeného Mgr. Ing. Jaromírem Škárou, advokátem se sídlem Blatného 36, Brno, PSČ 616 00.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné.

V Liberci dne 13. srpna 2014

Mgr. Hana Ptáčková v. r. soudkyně Za správnost vyhotovení: Evgeniya Guk