KSLB 86 INS 33154/2014-B-49
č. j. KSLB 86 INS 33154/2014-B-49

USNESENÍ Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci rozhodl samosoudkyní Mgr. Hanou Ptáčkovou ve věci

dlužníků : Miroslava anonymizovano , anonymizovano , identifikační číslo osoby 867 57 130, Petry Vondráčkové, narozené 16.5.1978, identifikační číslo osoby 660 74 096, oba bytem Šimáčkova 450/5, Liberec

o návrhu Jana anonymizovano , narozeného 30.8.1995, bytem Liberec XII-Staré Pavlovice, Polní č. p. 510/10, na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty, a to spoluvlastnického podílu 1/2 na pozemku parc.č. 117/2 a pozemku parc. č. 139/2, zapsaných na LV 267, vedeném u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Ústí nad Labem, k. ú. Strážky u Habrovic

takto:

Janu Vondráčkovi se uděluje výjimka ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

Odůvodnění: 1. Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci ze dne 7. ledna 2015 č. j. -A-7 byl zjištěn úpadek dlužníka, bylo povoleno řešení úpadku oddlužením a insolvenčním správcem byl ustanoven Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s. Do majetkové podstaty byl sepsán i ve výroku uvedený nemovitý majetek, zajištěný ve prospěch pohledávky věřitele CONECTIV, s.r.o. Působnost zástupce věřitelů vykonává CONECTIV, s.r.o. Usnesením ze dne 5. května 2015 č. j.-B-12 bylo povolené oddlužení schváleno formou splátkového kalendáře s účinností od června 2015.

2. Návrhem ze dne 5. prosince 2017 se Jan Vondráček domáhala povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Navrhovatel je synem dlužníků. Jedná se o spoluvlastnické podíly v k. ú. Strážky u Habrovic, přičemž dalším spoluvlastníkem je bratr dlužníka. Ten nemá na odkoupení nemovitého majetku dostatek finančních prostředků. Rodiče dlužníka vlastní sousední nemovitosti (pozemky), které využívají pro chov domácích zvířat. Nemovitý majetek byl znalcem oceněn na 88.496 Kč, navrhována je kupní cena 89.000 Kč.

3. Z vyjádření ze dne 19. prosince 2017 bylo ověřeno, že zástupce věřitelů souhlasí s udělením výjimky ze zákazu nabývání majetku navrhovateli.

4. Podle § 295 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (i.z.) dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; isir.justi ce.cz se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil. Podle § 295 odst. 3 i.z. na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

5. Navrhovatel Jan Vondráček jako syn dlužníků je osobou blízkou, na kterou se vztahuje zákaz nabytí majetku náležejícího do majetkové podstaty. Povolit výjimku z tohoto zákazu může soud zcela mimořádné, a to například za situace, kdy prodejem jinak vyloučeným osobám je dosaženo vyššího výnosu pro věřitele, než za jiných podmínek zpeněžení.

6. Soudem bylo zohledněno, že dlužníci nejsou výlučnými vlastníky nemovitostí, v majetkové podstatě jsou sepsány pouze spoluvlastnické podíly. Cena nabízená navrhovatelem by umožnila rychlou úhradu pohledávek věřitele. Soud proto v souladu s § 295 odst. 3 i.z. umožnil navrhovateli, aby se zúčastnil prodeje nemovitého majetku-spoluvlastnických podílů v k. ú. Strážky u Habrovic. Při zpeněžování nemovitého majetku je insolvenční správce vázán pokyny zajištěného věřitele (§ 293 i.z.).

Poučení: Proti tomuto usnesení může osoba, která návrh podala, podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci. Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Je-li s doručením písemnosti, pro kterou zákon stanoví zvláštní způsob doručení, spojen začátek běhu lhůty k podání opravného prostředku nebo jinému procesnímu úkonu, začíná lhůta běžet ode dne, kdy byla písemnost doručena adresátu zvláštním způsobem (§ 74 odst. 2 IZ).

Liberec 5. ledna 2018

Mgr. Hana Ptáčková v. r. soudkyně

Shodu s pravopisem potvrzuje Jana Klimešová