KSLB 86 INS 32934/2014-P7-4
č. j. KSLB 86 INS 32934/2014-P7-4

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci rozhodl samosoudkyní Mgr. Hanou Ptáčkovou v insolvenční věci dlužníka Oldřicha Šindeláře, narozeného 11. března 1950, identifikační číslo osoby 763 59 913, bytem Otakarova 274, Liberec, zastoupeného Mgr. Janem Hraškem, advokátem se sídlem Revoluční 123, Liberec, o odvolání věřitele č. 7 Jitky Jirákové, RČ: 635228/0649, bytem Liberec, Pod Skalkou 1249, proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci ze dne 18. srpna 2015, č. j. KSLB 86 INS 32934/2014-P7-2, t a k t o:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci ze dne 18. srpna 2015, č. j. KSLB 86 INS 32934/2014-P7-2, se zrušuje.

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením soud odmítl přihlášku pohledávky č. 7 věřitele č. 7 ve zjištěné výši 384.427,53 Kč (výrok I.) s tím, že právní mocí usnesení účast věřitele v insolvenčním řízení končí (výrok II.). Soud vycházel ze zjištění, že přihlášená pohledávka byla na přezkumném jednání popřena ve výši 350.000 Kč, věřitel přes řádné poučení nepodal ve stanovené lhůtě žalobu na určení popřené pohledávky. Soud proto dle § 178 odst. 1 i. z. k pohledávce ve zjištěném rozsahu nepřihlíží a přihláška byla dle § 185 i. z. odmítnuta. Rozhodnutí bylo vydáno vyšším soudním úředníkem.

Proti usnesení podal věřitel v zákonné lhůtě odvolání a navrhl, aby bylo napadené usnesení zrušeno. Do řízení přihlásil pohledávku ve výši 384.427,53 Kč, tato pohledávka byla insolvenčním správcem i dlužníkem uznána do výše 350.000 Kč. Popřena tak byla pouze do výše 34.427,53 Kč. Užití ustanovení § 178 odst. 1 i. z. tak nepřichází v úvahu.

Z obsahu spisu sp. zn.bylo ověřeno, že věřitel přihlásil do řízení pohledávku v celkové výši 384.427,53 Kč, z toho 350.000 Kč jako jistinu dle směnky vystavené dlužníkem dne 7. srpna 2013, splatnou 15.11.2013, a 34.427,53 Kč jako kapitalizovaný zákonný úrok z prodlení od 16.11.2013 do 3.2.2015. Při přezkumném jednání dne 1. dubna 2015 byla pohledávka insolvenčním správcem i dlužníkem uznána do výše 350.000 Kč, popřena byla ve zbývajícím rozsahu.

Podle § 9 odst. 1 zák. č. 212/2008 Sb. o vyšších soudních úřednících proti rozhodnutí vydanému vyšším soudním úředníkem v občanském soudním řízení lze podat odvolání za stejných podmínek jako proti rozhodnutí předsedy senátu. Podaný opravný prostředek se však nejprve předloží předsedovi senátu, který o něm rozhodne, má-li za to, že se mu má zcela vyhovět. Rozhodnutí předsedy senátu se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je napadnout odvoláním.

Podle § 178 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (i. z.) bude-li po přezkoumání postupem podle tohoto zákona přihlášená pohledávka zjištěna tak, že pohledávce se nepřihlíží ani v rozsahu, ve kterém byla zjištěna.

Podle § 198 odst. 1 i. z. věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření.

V napadeném rozhodnutí bylo vycházeno ze zjištění, že pohledávka věřitele byla popřena do výše 350.000 Kč, tedy v rozsahu vyšším než 50 %, a věřitel nepodal ve stanovené lhůtě žalobu na určení. Tyto skutkové závěry neodpovídají obsahu spisu, kdy pohledávka věřitele přihlášená ve výši 384.427,53 Kč byla uznána ve výši 350.000 Kč a popřena ve výši 34.427,53 Kč. Žaloba na určení pohledávky v popřené výši podána nebyla.

Ze shora uvedených skutečností vyplývá, že pohledávka věřitele Jitky Jirákové byla zjištěna ve výši 350.000 Kč, tedy ve výši přesahující 50% přihlášené částky. Zákonné podmínky pro odmítnutí přihlášky tak nebyly splněny. Usnesení vyššího soudního úředníka byla proto zrušeno. Dle § 198 odst. 1 i. z. nebylo soudem rozhodováno o odmítnutí přihlášky v popřeném rozsahu 34.427,53 Kč.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočky v Liberci.

V Liberci dne 9. září 2015

Mgr. Hana Ptáčková v r. soudce Za správnost vyhotovení: Veronika Halamová