KSLB 86 INS 31555/2014-P10-4
č. j. KSLB 86 INS 31555/2014-P10-4

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci rozhodl samosoudkyní Mgr. Hanou Ptáčkovou, v insolvenční věci dlužníka Libora Polánka, narozeného 1. května 1966, bytem Pěnčín, Krásná 70, o přihlášce pohledávky P10 věřitele č. 10: JUDr. Ing. Ivana Rotta, insolvenčního správce věřitele FREQUENTIA s.r.o., identifikační číslo osoby 246 98 717, o odvolání insolvenčního správce věřitele proti rozhodnutí vydanému vyšším soudním úředníkem ze dne 18. srpna 2015 č. j. KSLB 86 INS 31555/2014-P10-2 t a k t o:

Usnesení ze dne 18. srpna 2015 č. j. KSLB 86 INS 31555/2014-P10-2 se zrušuje.

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením vydaným vyšším soudním úředníkem byla přihláška pohledávky P 10 věřitele č. 10 ve výši 4.932.431,19 Kč odmítnuta. Soud zároveň vyslovil, že právní mocí usnesení účast věřitele v insolvenčním řízení končí. Rozhodnutí je odůvodněno tím, že věřitel v zákonem stanovené lhůtě nepodal žalobu na určení své popřené pohledávky.

Podáním ze dne 25. srpna 2015 se insolvenční správce věřitele domáhal zrušení usnesení. Oznámení o popření pohledávky bylo insolvenčnímu správci doručeno 16. srpna 2015, lhůta pro podání žaloby tak nemohla marně uplynout.

Z obsahu spisu Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočky v Liberci sp. zn. KSLB 86 INS 31555/2014 bylo ověřena, že přihláška věřitele byla na přezkumném jednání dne popřena, věřitel se přezkumného jednání nezúčastnil. Dne 30. července 2015 bylo vyrozumění o popření pohledávky doručeno JUDr. Ing. Ivanu Rottovi jako insolvenčnímu správci dlužníka. Dne 16. srpna 2015 bylo vyrozumění doručeno Mgr. Petru Brožovi jako nově ustanovenému insolvenčnímu správci dlužníka. Dne 1. září 2015 byla soudu doručena žaloba věřitele FREQUENTIA s.r.o. o určení pravosti a výše předmětné pohledávky.

Ze spisu Krajského soudu v Praze sp. zn. 61 INS 31367/2014 bylo ověřeno, že na majetek věřitele byl prohlášen konkurs, insolvenční správce věřitele JUDr. Ing. Ivan Rott byl odvolán 29. června 2015 a usnesením soudu bylo potvrzeno ustanovení Mgr. Petra Brože insolvenčním správcem dlužníka.

Podle § 9 odst. 1 zák. š. 212/2008 Sb. o vyšších soudních úřednících proti rozhodnutí vydanému vyšším soudním úředníkem v občanském soudním řízení lze podat odvolání za stejných podmínek jako proti rozhodnutí předsedy senátu. Podaný opravný prostředek se však nejprve předloží předsedovi senátu, který o něm rozhodne, má-li za to, že se mu má zcela vyhovět. Rozhodnutí předsedy senátu se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je napadnout odvoláním. věřitele, jehož nevykonatelná přihlášená pohledávka byla popřena při přezkumném jednání, poučí insolvenční správce nebo insolvenční soud při přezkumném jednání o dalším postupu; věřitele, který se přezkumného jednání nezúčastnil, o tom insolvenční správce písemně vyrozumí, a to i tehdy, je-li popření uvedeno v upraveném seznamu přihlášených pohledávek.

§ 198 odst. 1 věty prvé i. z. Věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2.

Při přezkumném jednání byla popřena nevykonatelná pohledávka přihlášená insolvenčním správcem věřitele. Insolvenčním správcem věřitele byl ustanoven JUDr. Ing. Ivan Rott, ten byl 29. června 2015 odvolán z funkce a ustanoven byl Mgr. Petr Brož. Insolvenčním správcem byl o popření vyrozuměn dne 30. července 2015 JUDr. Ing. Ivan Rott a dne 16. srpna 2015 Mgr. Petr Brož. Dne 1. září 2015 byla soudu doručena žaloba věřitele.

Vyrozumění doručené dne 30. července 2015 JUDr. Ing. Ivanu Rottovi je neúčinné, neboť v okamžiku doručení nebyl JUDr. Ing. Rott insolvenčním správcem věřitele. Soud je tak povinen vycházet ze skutečnosti, že věřitel byl vyrozuměn dne 16. srpna 2015 a ve věci byla podána žaloba. Podmínky pro odmítnutí přihlášky tak nebyly splněny a rozhodnutí vyššího soudního úředníka bylo zrušeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočky v Liberci.

V Liberci dne 9. září 2015

Mgr. Hana Ptáčková v. r. soudce Za správnost vyhotovení: Veronika Halamová