KSLB 86 INS 28513/2014-A-7
č.j. KSLB 86 INS 28513/2014-A-7 USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci rozhodl soudkyní Mgr. Hanou Ptáčkovou v insolvenční věci dlužníků Romana Kaprase, narozeného 22. září 1975, a Lenky Kaprasové, narozené 1. prosince 1978, oba bytem Pěnčín u Liberce, Svijanský Újezd č.p. 72, o návrhu JUDr. Milana Makariuse, soudního exekutora Exekutorského úřadu Praha-západ, Praha 5, Plzeňská 298/276, na nařízení předběžného opatření, t a k t o : Návrh na nařízení předběžného opatření, kterým by bylo soudnímu exekutorovi umožněno provést dražbou nemovitých věcí dlužníka, a to pozemku parc. č. 50/1, jehož součástí je stavba (rod. dům) č.p. 37, a pozemku parc. č. 85, zapsaných v Katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj-Katastrální pracoviště Liberec, pro obec Svijanský Újezd, katastrální území Svijanský Újezd, List vlastnictví 296, nařízenou v rámci exekuce vedené pod sp.zn. 156 EX 1551/2014 s omezením, aby výtěžek dosažený zpeněžením byl po dobu probíhajícího insolvenčního řízní vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem -pobočka v Liberci pod sp. zn. KSLB 86 INS 28513/2014 k dispozici v tomto řízení, se zamítá. Odůvodnění: Dne 21. října 2014 byl u podepsaného soudu podán insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení. Dlužníci uvedli, že jejich závazky celkem činí 3 102 004,70 Kč, z toho nezajištěné pohledávky tvoří 10.000,-Kč. Mezi zajištěnými věřiteli uvedli Hypoteční banku, a.s., a ESSOX s.r.o. Usnesením ze 23. října 2014 byli dlužníci vyzváni k opravě seznamu majetku tak, aby uvedli i zajištěný majetek, a k předložení výslovného prohlášení dle § 394a odst. 2 i.z. soudem stanovená lhůta k opravě a doplnění návrhu dosud neuplynula. Podáním ze dne 24. října 2014 se soudní exekutor domáhal nařízení předběžného opatření, kterým by byl omezen účinek spojený se zahájením insolvenčního řízní a kterým by mu bylo umožněno provést již nařízenou dražbu nemovitých věcí povinného, specifikovaných ve výroku tohoto usnesení. Na základě pověření Okresního soudu v Liberci ze dne 14. dubna 2014, č.j. 72 EXE 5403/2014-18 je vedena exekuce na majetek dlužnice Lenky Kaprasové. Při provádění exekuce bylo mimo jiné rozhodnuto o prodeji předmětných nemovitostí. Dne 3. října 2014 byla vydána dražební vyhláška, kterou byla nařízena elektronická dražba na 25. listopadu 2014. Měsíc před konáním dražby podal dlužník insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení, kde uvedl, že jeho jediným zajištěným věřitelem je Hypoteční banka, a.s. Je tak zjevné, že insolvenční návrh byl podán zcela účelově motivován snahou vyvolat důsledky předpokládané § 109 odst. 1 písm. c) IZ. Zajištěným věřitelem předmětných nemovitostí je Hypoteční banka a.s., tento věřitel zároveň vystupuje v pozici oprávněného ve výše uvedené exekuční věci. Pohledávka Hypoteční banky a.s. jako jediného zajištěného

věřitele dlužníka by v rámci insolvenčního řízení byla uspokojována z výtěžku prodeje předmětných nemovitostí. Znemožnění řádného pokračování v připravené dražbě bude mít za následek pouze neúměrné prodloužení okamžiku uspokojení pohledávky zajištěného věřitele a nárůst nákladů spojených s prodejem předmětných nemovitostí. Nelze předpokládat, že zpeněžením předmětných movitých věcí v rámci insolvenčního řízení by bylo dosaženo vyššího výtěžku než z prodeje nemovitých věcí v rámci již nařízené exekuční dražby. S postupem exekutora (návrh na nařízení předběžného opatření) vyslovil zajištěný věřitel souhlas. Soudem nebylo zjištěno, že by byl insolvenční návrh podán opakovaně. Podle § 7 zák. č. 182/2006 SSb. O úpadku a způsobech jeho řešení (i.z). nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje. Podle § 102 odst. 1 zák. č. 99/1963 Sb. (o.s.ř.) je-li třeba po zahájení řízení zatímně upravit poměry účastníků nebo je-li po zahájení řízení obava, že by výkon rozhodnutí v řízení posléze vydaného mohl být ohrožen, může soud nařídit předběžné opatření. Podle § 82 odst. 2 písm.b) i.z. předběžným opatřením může insolvenční soud v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu také omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1 písm. b) a c), neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů. Podle § 109 odst. 1 písm. c) i.z. se zahájením insolvenčního řízení se spojují tyto účinky: výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit nebo zahájit, nelze jej však provést. Podle § 2 písm. j) i.z. společným zájmem věřitelů je zájem nadřazený jejich jednotlivým zájmům, je-li jeho cílem, aby zvolený způsob řešení úpadku byl pro ně spravedlivý a výnosnější než ostatní způsoby řešení úpadku; tím není dotčeno zákonem zaručené zvláštní postavení některých věřitelů. Dle důvodové zprávy k zák. č. 334/2012 Sb., kterým byl s účinností ode dne 1.11.2012 mimo jiné novelizován § 82 i.z. Praktické poznatky z průběhu některých insolvenčních řízení dokládají, že v některých případech se vyskytují pokusy zneužít transparentnosti insolvenčního řízení a účinků spojených s jeho zahájením k poškození zájmů třetích osob nebo dlužníka. Přitom může jít jak o záměr sledovaný dlužníkem (blokace exekučních řízení insolvenčními návrhy, jež nejsou míněny vážně), tak o záměr sledovaný jiným insolvenčním navrhovatelem. Jedním z opatření, jež mají přispět k efektivnímu zásahu soudu proti takovým postupům, je rozšíření pravomocí insolvenčního soudu při vydávání

předběžných opatření. Nově se tedy přiznává insolvenčnímu soudu (v § 82 písm. b/ návrhu zákona) možnost z důvodů zvláštního zřetele hodných předběžným opatřením způsobem stanoveným v předběžném opatření omezit některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení, jak jsou uvedeny v ustanovení § 109 odst. 1 insolvenčního zákona. Tím se tedy soudu otevírá možnost (při respektu k zásadám insolvenčního řízení vyjádřeným v ustanovení § 5 insolvenčního zákona) např. povolit v exekuci dokončení exekuce (s omezením nastaveným tak, aby například výtěžek dosaženého zpeněžení majetku byl po dobu probíhajícího insolvenčního řízení k dispozici v tomto řízení) . Z výše uvedeného vyplývá, že důvody hodné zvláštního zřetele je nutno spatřovat zejména v důvodech, které dlužníka vedly k podání insolvenčního návrhu. Aby mohl soud vyhovět návrhu na vydání požadovaného předběžného opatření, musí mít alespoň osvědčeno (§ 7 i.z., § 75c odst. 1 o.s.ř.), že záměrem pro podání insolvenčního návrhu ze strany dlužníka je blokovat exekuční řízení. Tak tomu bude zejména tehdy, pokud soud zjistí, že dlužník podává opakovaně insolvenční návrh tak, aby zabránil zpeněžení svého majetku v exekučním řízení, a následně bere tento návrh zpět či maří jinak řádný průběh insolvenčního řízení. Dlužník (dlužníci) podali první insolvenční návrh a z jeho obsahu nelze předběžným posouzením zjistit žádné okolnosti, nasvědčující tomu, že dlužníci zneužívají úpravu insolvenčního práva k jinému účelu než k nejvyššímu a poměrnému uspokojení věřitelů. Tento závěr nelze učinit ani na základě skutečnosti, že podání je nutno doplnit a opravit, neboť v době rozhodování soudu lhůta pro odstranění vad neuplynula. Již na základě těchto skutečností by bylo nutné návrh na nařízení předběžného opatření zamítnout. Dále soud poukazuje na skutečnost, že dle tvrzení dlužníků je zde i další zajištěný věřitel a to ESSOX s.r.o. s pohledávkou ve výši 214.703,-Kč. Za této situace by požadované předběžné opatření mohlo být způsobilé odporovat společnému zájmu věřitelů. Ze shora uvedených důvodů byl návrh soudního exekutora zamítnut.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci.

V Liberci dne 29. října 2014 Mgr. Hana Ptáčková v. r. soudce Za správnost vyhotovení: Evgeniya Guk