KSLB 86 INS 27753/2016
č. j. KSLB 86 INS 27753/2016 2 VSPI I 1741/2017 A 50

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném zpředsedý Mgr. Tomáše Brauna a soudců ]UDr. Petra Vaňouse a Mgr. Martina Lišky v insolvenční věci dlužníka: Vítězslav anonymizovano , anonymizovano , býtem Sametová 838/17, 460 06 Liberec, o insolvenčním návrhu věřitele Wůstenrot hypoteční banka a.s., sídlem Na hřebenech II 1718/8, 140 00 Praha 4, identifikační číslo osobv: 26?47154, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem pobočky vLiberci

č. j. KSLB 86 INS 27753/2016-A-43 ze dne 15. září 2017 takto:

Usneseni Krajského soudu v Ústí nad Labem--pobočky v Liberci č. j. KSLB 86 INS 27753/2016-A-43 ze dne 15. září 2017 se zrušuje a věc se vrací soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

1. Krajský soud sttí nad Labem pobočka vLiberci (dále jen insolvenční soud ) ve výroku označeným usnesením zamítl návrh Vítězslava Kuropatý (dále jen dlUŽIlílšřř) na ustanovení zástupce pro dovolací řízení.

2. Insolvenční soud vyšel zejména z toho, že:

-usnesením ze dne 7. 4. 2017 č. j-A-24 ve spojení s usnesením Vrchního soudu vPraze ze dne 19. 6. 2017 čj 4 VSPl l 791/2017 A 36 (které bylo dlužníkovi doručeno 1. 8. 2017) byl zjištěn úpadek dlužníka a prohlášen konkurs na jeho majetek, s tím, že bude řešen jako nepatrný,

-v insolvenčním řízení býlý přezkoumáný přihlášky 11 věřitelů, zjištěný pohledávký v celkově výši 3.085.235,19 Kč, z toho pohledávky ve výši 2.300.410,51 Kč jako vykonatelné,

-podáním ze dne 3. 8. 2017 (.A 38) označeným jako dovolání dlužník sdělil, že nesouhlasí s rozhodnutími insolvenčního soudu ani Vrchního soudu v Praze a že po propuštění z výkonu trestu tj. po 8. 8. 2017 si zvoH právního zástupce a podání upřesní,

-usnesením ze dne 21. 8_ 2017 (35,339) vyzval dlužníka k odstranění nedostatku povinně-ho zastoupení a k doplnění dovolání a zároveň jej poučil o tom, jakým způsobem má doplnit dovolání a jakě budou následky, pokud tak neučiní,

-podáním ze dne 11. 9. 2017 (.A-41) požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů, s tím, že nemá žádné finanční prostředky, zdržuje se v azylověm domě a je veden na úřadu práce,

z insolvenčního spisu vyplývá, že insolvenčním správcem nebyl k 14. 6. 2017 dohledán žádný hodnotný majetek dlužníka.

Shodu s prvopisem potvrzuje Tereza Kulštrunková.

9.

::POiqracovanl" z. malin eu 1m a 2; ma; zu in

2 VSPI I 1741/2017

. Na tomto základě insolvenční soud považoval za osvědčené, že poměry dlužníka odůvodňují osvobození od soudních poplatků, nicméně dospěl k závěru, že v tomto případě se s ohledem na výši přezkoumaných a zjištěných pohledávek jedná o zřejmě bezúspěšně uplatňování práva a dovolání tak nemůže být úspěšně.

Proti tomuto usnesení se dlužník včas odvolal a požadoval, aby mu byl zástupce pro dovolací řízení ustanoven.

. Vrchní soud v Praze dle ust. Š 212 a S 212a zákona č. 99 / 1963 Sb., občanského soudního řádu

(dále též jen o. s. ř. ), přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející, a aniž dle ust. Š 214 odst. 2 písm. c) téhož zákona nařizoval jednání, dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle $ 30 o. s. ř. účastníku, u něhož jsou předpoklady, aby byl soudem osvobozen od soudních poplatků (Š 138), předseda senátu ustanoví na jeho žádost zástupce, jestliže je to nezbýtně třeba k ochraně jeho zájmů. O tom, že může tuto žádost podat, je předseda senátu povinen účastníka poučit. Výžaduje li to ochrana zájmů účastníka nebo jde-li o ustanovení zástupce pro řízení, v němž je povinné zastoupení advokátem (notářem), ustanoví mu předseda senátu v případě uvedeném v odstavci 1 zástupce z řad advokátů.

Podle Š 138 odst. 1 o. s ř. na návrh může předseda senátu přiznat účastníkovi zčásti osvobození od soudních poplatků, odůvodňují li to poměrý účastníka a nejdewli o svévolně nebo zřejmě bezúspěšně uplatňování nebo bránění práva; přiznat účastníkovi osvobození od soudních poplatků zcela lze pouze výjimečně, jsou-li proto zvlášť závažně důvody, a toto rozhodnutí musí být odůvodněno. Nerozhodne li předseda senátu jinak, vztahuje se osvobození na celé řízení

' .? a má i zpětnou účinnost; poplatký zaplacené před rozhodnutím o osvobození se však nevracejí.

. Z výše citovaných ustanovení je zřejmé, že při rozhodování o ustanovení zástupce účastníka pro řízení přihlíží soud k celkovým majetkovým poměrům žadatele, povaze uplatňovaněho návrhu a k dalším podobným okolnostem. Účastníkovi řízení nesmí být jen pro jeho nepříznivou majetkovou situaci znemožněno uplatňovat nebo bránit své právo u soudu. Podle hledisek uvedených vust. Š 138 o. s. ř. posuzuje soud podmínký pro ustanovení zástupce účastníku i v řízeních, v nichž je účastník ze zákona osvobozen od těchto poplatků.

Pokud bý se ale jednalo o svévolně či zřejmě bezúspěšně uplatňování práva, soud účastníkovi zástupce neustanoví, ikdýž bý poměrý účastníka odůvodňovalý osvobození od soudních poplatků. O zřejmě bezúspěšně uplatňování práva půjde zpravidla tehdý, jestliže je již ze samotných údajů (tvrzení) účastníka nebo ztoho, co je soudu známo z obsahu spisu nebo z jiné úřední činnosti nebo co je obecně známě, bez dalšího nepochybné, že požadavku účastníka nemůže být vyhověno. O zřejmě bezúspěšně uplatňování (řádného nebo mimořádného) opravného prostředku pak jde zejména tehdy, jestliže byl podán opožděné, osobou, která k němu není (subjektivně) oprávněna, nebo je objektivně nepřípustný, nebo jestliže (s přihlédnutím ke všemu, co je soudu známo) je bez dalšího nepochýbně, že opravný prostředek nemůže být úspěšný Bítov, především usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 987/2013 ze dne 26. 2. 2014, uveřejněné pod číslem 67 / 2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek.

10.0dvolací soud nesouhlasí s insolvenčním soudem, že se v dané věci jedná o zjevně bezúspěšně uplatňování práva, tj. že dovolání Úako nuinořádněmu opravněmu prostředku) nemůže být vyhověno. Odvolací soud konstatuje, že dovolání podané dlužníkem je v daném případě ze zákona objektivně i subjektivně přípustné [srov. Š 141 odst. 1 větu druhou

Shodu s prvopisem potvrzuje Tereza Kulštninková.

Z. Vbťti [141/ZDI! zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona)], a bylo podáno včas.

11.Argumentuje li insolvenční soud na podporu závěru o zjevně bezúspěšněm uplatňování práva poukazem na wísledký přezkoumání pohledávek na přezkumném jednání, pak pomíjí, že dle Š 141 odst. 1 věty třetí insolvenčního zákona ke skutečnostem, které nastalý nebo vzniklý po Výdání rozhodnutí soudu prvního stupně, se v odvolacím řízení nepřihlíží. Skutečností, která nastala po vydání rozhodnutí o úpadku, je přitom jak přezkumně jednání, tak upravený seznam přihlášených pohledávek. Jinými slovy, k těm účinkům, jež ve vztahu kpohledávkám věřitelů nastalyr (vzniklý) jen na základě přezkumněho jednání v odvolacím řízení nelze přihlížet, a pro odvolací soud jsou (měla bý být) právně bezcenná zjištění o tom, kdo, případně jak, (ne)popřel tu, či onu přihlášenou pohledávku. Srov. usnesení Nejvyššího soudu sen. zn. 29 NSCR136/2015 ze dne 31. 8. 2017.

12.]elikož soud prvního stupně s ohledem na (nesprávný) závěr o zjevně bezúspěšněm uplatňování práva _ nezjištíoval aktuální majetkově a osobní poměrý dlužníka (nevyzval jej k vyplnění prohlášení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech), které bý mohly odůvodnit ustanovení zástupce pro dovolací řízení, odvolací soud napadené usnesení dle Š 219a odst. 1 písm. a) o. s. ř. zrušil a dle 5221 odst. 1 písm. a) téhož zákona věc vrátil insolvenčnímu soudu k dalšímu řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné. Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, insolvenčnímu správci, věřitelskěmu výboru (zástupci věřitelů) a státnímu zastupitelství, které (případně) vstoupilo do insolvenčního řízení, se však doručuje i zvláštním způsobem.

Praha 10. ledna 2018

Mgr. Tomáš Braun v. r. předseda senátuShd tv 'T Kulít l *. /M/ o usprtopisem po rzuje ereza sruntova %M