KSLB 86 INS 21854/2016-A-11
Č. j. KSLB 86 INS 21854/2016-A-11

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci rozhodl samosoudkyní Mgr. Hanou Ptáčkovou, ve věci navrhovatele-dlužníka Ondřeje Hanka, narozeného 19. března 1988, identifikační číslo osoby 738 22 477, evidovaného na adrese náměstí T. G. Masaryka 37, Frýdlant, s adresou pro doručování: Krátká 732, Frýdlant, o insolvenčním návrhu spojeném s návrhem na povolení oddlužení, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 6. října 2016 č.j. KSLB 86 INS 21854/2016- A-8, t a k t o :

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 6. října 2016 č.j. KSLB 86 INS 21854/2016-A-8 se zrušuje.

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením byla dlužníkovi uložena povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení 50.000 Kč. Vycházeno bylo ze skutečnosti, že VZP jako jeden z věřitelů dlužníka nesouhlasí s oddlužením v případě, že nebude jeho pohledávka uhrazena v plném rozsahu. Dlužníkův úpadek tak bude nutno řešit konkursem a je proto nutné zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení. Rozhodnutí bylo vydáno vyšším soudním úředníkem.

Proti usnesení podal dlužník v zákonné lhůtě odvolání a navrhl, aby bylo usnesení zrušeno. Je nemajetný, podniká v opravě silničních vozidel. V případě oddlužení je v jeho možnostech zaplatit 30% pohledávek věřitelů, konkurs je pro něj likvidační. Finanční prostředky na zaplacení zálohy nemá.

Ze sdělení dlužníka ze dne 3. října 2016 bylo zjištěno, že dlužník prohlásil, že jeho věřitelé u pohledávek z podnikání budou respektovat rozhodnutí soudu.

Z vyjádření Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR ze dne 4. října 2016 bylo zjištěno, že věřitel souhlasí s oddlužením za předpokladu, že budou uspokojeny jeho pohledávky v plné výši. VZP bude respektovat rozhodnutí soudu a nebude vznášet námitku, která by vedla k prohlášení konkursu.

Z vyjádření České správy sociálního zabezpečení ze dne 13. října 2016 bylo zjištěno, že věřitel není oprávněn souhlasit s jinou výší uspokojení, než je plná úhrada pohledávky. Zároveň nebude vznášet námitku, která by vedla k prohlášení konkursu na majetek dlužníka. isir.justi ce.cz vydanému vyšším soudním úředníkem v občanském soudním řízení lze podat odvolání za stejných podmínek jako proti rozhodnutí předsedy senátu. Podaný opravný prostředek se však nejprve předloží předsedovi senátu, který o něm rozhodne, má-li za to, že se mu má zcela vyhovět.

V předložené věci dlužník tvrdí, že jeho dluhy z podnikání nebrání řešení úpadku oddlužením. Vyjádření věřitelů VZP a ČSSZ byla soudem hodnocena dle obsahu s tím, že pokud věřitel sděluje, že bude respektovat rozhodnutí soudu, nelze z takového podání dovodit nesouhlas ve smyslu § 389 odst. 2 písm. a) i.z. Za této situace není nutno hradit zálohu na náklady insolvenčního řízení. Napadené usnesení bylo proto zrušeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci. Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Je-li s doručením písemnosti, pro kterou zákon stanoví zvláštní způsob doručení, spojen začátek běhu lhůty k podání opravného prostředku nebo jinému procesnímu úkonu, začíná lhůta běžet ode dne, kdy byla písemnost doručena adresátu zvláštním způsobem (§ 74 odst. 2 IZ).

V Liberci dne 3. listopadu 2016

Mgr. Hana Ptáčková v. r. soudce Za správnost vyhotovení: Jana Klimešová