KSLB 86 INS 21036/2014-B-16
č.j. KSLB 86 INS 21036/2014-B-16

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci rozhodl samosoudkyní Mgr. Hanou Ptáčkovou v insolvenční věci dlužníka MEZINÁRODNÍ VÝSTAVY společnost s ručením omezeným, identifikační číslo osoby 006 71 401, se sídlem Jablonec nad Nisou, Mlýnská 6a, čp. 1596, zastoupeného Mgr. Martinem Vondroušem, advokátem se sídlem Liberec, 8. března 21/13, o žádosti insolvenčního správce INSOLVENCE v.o.s., identifikační číslo osoby 291 13 091, Plzeň, Palackého 389/7, o změně podmínek prodeje movitých věcí z majetkové podstaty dlužníka t a k t o :

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočky v Liberci ze dne 27. srpna 2015 č.j. KSLB 86 INS 21036/2014-B-12 se ve výroku II. mění tak, že se zrušuje podmínka prodeje týkající se minimální kupní ceny.

Odůvodnění:

Ve výroku citovaným usnesením udělil insolvenční soud insolvenčnímu správci souhlas s prodejem movitých věcí z majetkové podstaty dlužníka mimo dražbu a stanovil podmínky prodeje, dle kterých prodej se uskuteční za cenu odpovídající nejvyšší nabídce, minimální kupní cena bude stanovena na 450.000 Kč a kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Podáním ze dne 30. listopadu 2015 se insolvenční správce domáhal vydání rozhodnutí, dle kterého bude prodej realizován mimo dražbu jako celek nebo jednotlivé části a to zájemci s nejvýhodnější nabídkou. Návrh odůvodnil tím, že movité věci se dosud nepodařilo zpeněžit, původní zájemce, který měl movité věci ze 450.000 Kč odkoupit, od uzavření kupní smlouvy odstoupil. Movité věci mohou být dlouhodobým skladováním poškozeny, dalším skladováním dochází k navyšováním nákladů majetkové podstaty.

Podle § 289 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (i.z.) prodej mimo dražbu může insolvenční správce uskutečnit se souhlasem insolvenčního soudu a věřitelského výboru. Při udělení souhlasu může insolvenční soud stanovit podmínky prodeje.

Ve výroku citovaným usnesením byl soudem (a zároveň věřitelským výborem) udělen insolvenčnímu správci souhlas s prodejem movitých věcí, soud zároveň využil svého oprávnění a stanovil podmínky prodeje, kde mimo jiné stanovil minimální kupní cenu na 450.000 Kč. Soud vycházel z předpokladu insolvenčního správce o reálné prodejnosti věcí. V průběhu insolvenčního řízení nebylo zpeněžení movitých věcí za předpokládanou kupní cenu realizováno, náklady na skladování movitých věcí zatěžují majetkovou podstatu a poškozují tak zájmy věřitelů. Soud proto s ohledem na změnu poměrů změnil podmínky bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy. Insolvenčnímu správci nebylo usnesením ze dne 27. srpna 2015 uloženo, aby movité věci prodával jako celek, v tomto směru závisí postup na úvaze insolvenčního správce.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné. Platnost smlouvy, kterou došlo ke zpeněžení prodejem mimo dražbu, lze napadnout jen žalobou podanou u insolvenčního soudu nejpozději do 3 měsíců ode dne zveřejnění smlouvy v insolvenčním rejstříku.

V Liberci dne 11. prosince 2015 Mgr. Hana Ptáčková v. r. soudkyně Za správnost vyhotovení: Martina Balatková