KSLB 86 INS 21011/2014-A-12
č.j. KSLB 86 INS 21011/2014-A-12

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci rozhodl soudkyní Mgr. Hanou Ptáčkovou ve věci navrhovatele-dlužníka Petra anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Na Vápence 774, Železný Brod, korespondenční adresa Protifašistických bojovníků 236, Tanvald, zastoupeného JUDr. Bc. Milanem Čmelíkem, advokátem, Jablonec nad Nisou, Lidická 405/3, o odvolání navrhovatele proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci ze dne 13. listopadu 2014, č.j. KSLB 86 INS 21011/2014-A-10, t a k t o :

Usnesení se zrušuje.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením byla navrhovateli uložena povinnost dle § 108 IZ zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 46.000,-Kč. Soud vycházel z předpokladu, že návrh na povolení oddlužení bude odmítnut a současně bude rozhodnuto o řešení dlužníkova úpadku konkursem, neboť navrhovatel přes výzvu a řádné poučení soudu nedoložil příjmy za období květen až červenec 2014. Usnesení bylo vydáno vyšším soudním úředníkem (§30 odst. 3 zák. č. 6/2002 Sb., §11 zák. č. 121/2008 Sb.).

Proti usnesení podal navrhovatel v zákonné lhůtě odvolání a navrhl, aby bylo změněno tak, že se mu záloha na náklady insolvenčního řízení neukládá. S odvoláním předložil údaje o příjmech za květen 2014 až červenec 2014 s tím, že nebyly předloženy v soudem stanovené lhůtě z důvodu stěhování.

Podle § 9 odst. 1 zák. č. 212/2008 Sb. o vyšších soudních úřednících proti rozhodnutí vydanému vyšším soudním úředníkem v občanském soudním řízení lze podat odvolání za stejných podmínek jako proti rozhodnutí předsedy senátu. Podaný opravný prostředek se však nejprve předloží předsedovi senátu, který o něm rozhodne, má-li za to, že se mu má zcela vyhovět.

Soud při vydání napadeného usnesení vycházel ze skutečnosti, že navrhovatel před řádné poučení soudu nesplnil povinnost předložit údaje o příjmech za poslední tři roky (§ 391 odst. 1 písm. c/ i.z.). Za této situace by byl jediným možným způsobem řešení úpadku dlužníka konkurs a bylo proto nutné zaplatit zálohy na náklady insolvenčního řízení. Ve lhůtě pro podání odvolání byla tato zákonem stanovená povinnost splněna. S ohledem na doloženou výši příjmu dlužníka lze předpokládat, že lze vydat rozhodnutí o úpadku a s ním spojit rozhodnutí o povolení oddlužení. Za této situace soud povinnost zaplatit zálohu neuloží (§ 108 odst. 1 i.z.).

Ze shora uvedených důvodů bylo rozhodnutí vyššího soudního úředníka zrušeno. doručení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Je-li s doručením písemnosti, pro kterou zákon stanoví zvláštní způsob doručení, spojen začátek běhu lhůty k podání opravného prostředku nebo jinému procesnímu úkonu, začíná lhůta běžet ode dne, kdy byla písemnost doručena adresátu zvláštním způsobem (§ 74 odst. 2 IZ).

V Liberci dne 9. prosince 2014

Mgr. Hana Ptáčková v. r. soudce Za správnost vyhotovení: Evgeniya Guk