KSLB 86 INS 17744/2014-A-16
č.j. KSLB 86 INS 17744/2014-A-16

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci, rozhodl soudkyní Mgr. Hanou Ptáčkovou v insolvenčním řízení navrhovatelky-dlužnice Martiny anonymizovano , anonymizovano , IČ 873 88 511, bytem a místem podnikání Liberec, Vizovická 433, o odvolání navrhovatelky proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci ze dne 10. září 2014, č.j. KSLB 86 INS 17744/2014-A-14,

takto: Usnesení se zrušuje.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením byla navrhovatelce uložena povinnost dle § 108 IZ zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč. Soud vycházel z předpokladu, že návrh na povolení oddlužení bude zamítnut a současně bude rozhodnuto o řešení dlužníkova úpadku konkursem, neboť dlužnice má dluhy z podnikání a s řešením úpadku oddlužením nesouhlasí věřitelé, o jejichž pohledávky jde. Usnesení bylo vydáno vyšším soudním úředníkem (§30 odst. 3 zák. č. 6/2002 Sb., §11 zák. č. 121/2008 Sb.).

Proti usnesení podala navrhovatelka v zákonné lhůtě odvolání s tím, že není schopna ze stávajících příjmů zálohu na náklady insolvenčního řízení zaplatit a to i s ohledem na vyživovací povinnost k nezletilému synovi. Podnikla nové kroky k uspokojení nezajištěných věřitelů ve výši alespoň 30%.

Podle § 9 odst. 1 zák. č. 212/2008 Sb. o vyšších soudních úřednících roti rozhodnutí vydanému vyšším soudním úředníkem v občanském soudním řízení lze podat odvolání za stejných podmínek jako proti rozhodnutí předsedy senátu. Podaný opravný prostředek se však nejprve předloží předsedovi senátu, který o něm rozhodne, má-li za to, že se mu má zcela vyhovět.

Podle § 7 zák. č. 182/2006 Sb. (insolvenční zákon) nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Povinností soudu bylu rozhodnutí, kterým byla dlužníkovi uložena povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč řádně odůvodnit (§ 7 i.z., § 169 odst. 1 o.s.ř.). Z napadeného rozhodnutí je zřejmé, z jakého důvodu bylo rozhodnuto o povinnosti zaplatit zálohu, není však zřejmé, jakými úvahami se soud řídil při stanovení její odvolací důvody. Z tohoto důvodu bylo rozhodnutí vyššího soudního úředníka zrušeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci. Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Je-li s doručením písemnosti, pro kterou zákon stanoví zvláštní způsob doručení, spojen začátek běhu lhůty k podání opravného prostředku nebo jinému procesnímu úkonu, začíná lhůta běžet ode dne, kdy byla písemnost doručena adresátu zvláštním způsobem (§ 74 odst. 2 IZ).

V Liberci dne 7. října 2014 Mgr. Hana Ptáčková v. r. soudce Za správnost vyhotovení: Evgeniya Guk