KSLB 86 INS 17347/2015-A-7
č. j. KSLB 86 INS 17347/2015-A-7

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci rozhodl samosoudkyní Mgr. Hanou Ptáčkovou v insolvenční věci navrhovatele-dlužníka Jany Oleníčkové, narozené 28. října 1948, identifikační číslo osoby 885 52 080, trvale bytem Stavbařů 3329/4, Jablonec nad Nisou, o insolvenčním návrhu dlužníka,,o odvolání dlužníka proti usnesení ze dne 7. července 2015, č. j. KSLB 86 INS 17347/2015-A-5, t a k t o :

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci ze dne 7. července 2015, č. j. KSLB 86 INS 17347/2015-A-5, se zrušuje.

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením byl odmítnut insolvenční návrh dlužníka. Rozhodnutí bylo odůvodněno tím, že dlužník nesplnil zákonem vyžadovanou povinnost a k návrhu nebyl připojen seznam závazků s prohlášením, že se jedná o seznam úplný a správný, seznam nebyl dlužníkem podepsán. Rozhodnutí bylo vydáno vyšším soudním úředníkem.

Proti usnesení podal dlužník v zákonné lhůtě odvolání a navrhl, aby bylo rozhodnutí změněno. K návrhu připojil podepsaný seznam závazků obsahující prohlášení, že seznam závazků je úplný a správný.

Podle § 9 odst. 1 zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících (dále jen zákon o VSÚ ) lze proti rozhodnutí vydanému vyšším soudním úředníkem v občanském soudním řízení podat odvolání za stejných podmínek jako proti rozhodnutí předsedy senátu. Podaný opravný prostředek se však nejprve předloží předsedovi senátu, který o něm rozhodne, má-li za to, že se mu má zcela vyhovět. Rozhodnutí předsedy senátu se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je napadnout odvoláním. Protože rozhodnutí ve věci vydal vyšší soudní úředník, bylo odvolání dlužníka předloženo soudci k rozhodnutí. Postup vyššího soudního úředníka, který odvolání odmítl, byl v době vydání rozhodnutí správný. S ohledem na skutečnost, že ve lhůtě pro podání odvolání dlužník návrh řádně doplnil tak, že návrh nyní obsahuje zákonem požadované náležitosti, bylo usnesení vyššího soudního úředníka zrušeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení, Labem-pobočky v Liberci.

V Liberci dne 30. července 2015

Mgr. Hana Ptáčková v. r. soudce Za správnost vyhotovení: Veronika Halamová