KSLB 86 INS 17257/2015-B-17
č. j. KSLB 86 INS 17257/2015-B-17

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci rozhodl soudkyní Mgr. Hanou Ptáčkovou v insolvenční věci dlužníků-manželů: dlužníka Jaroslava Zevela, narozeného 2. listopadu 1959, a dlužnice Dany Zevelové, narozené 20. září 1962, oba bytem Jiráskova 879, Nový Bor, o udělení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty, t a k t o :

Soud zároveň při výkonu působnosti věřitelského výboru uděluje Romanu Zevelovi, narozenému 25. dubna 1987, výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty a to ve vztahu k osobnímu automobilu zn. Opel Tour 1,3 CDTI 16V, VIN: .

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 21. července 2015 byl zjištěn úpadek dlužníků a bylo povoleno řešení úpadku oddlužením. Insolvenčním správcem byla ustanovena JUDr. Věra Sedloňová. V insolvenčním řízení byly zjištěny pohledávky v celkové výši 1.258.026,78 Kč, z toho činí nezajištěné závazky 1.152.027,37 Kč a zajištěné závazky 105.999,41 Kč. Zajištěným věřitelem je Finanční úřad pro Liberecký kraj, předmětem zajištění je ve výroku uvedený automobil. Funkci věřitelského výboru vykonává insolvenční soud. Usnesením ze dne 30. října 2015 bylo povolené oddlužení schváleno formou splátkového kalendáře s účinností od listopadu 2015.

Podáním ze dne 22. prosince 2015 navrhl Roman Zevel, aby mu byla udělena výjimka ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Je synem dlužníků, o předmětný osobní automobil má zájem. Nabízí cenu 45.500 Kč, což odpovídá ceně obvyklé.

Z vyjádření insolvenčního správce bylo zjištěno, že předmětný osobní automobil je nabízen k prodeji asi po dobu dvou měsíců, nebyl o něj projeven žádný zájem.

Podle § 295 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (i.z.) dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil.

Podle § 295 odst. 3 i.z.na návrh osob uvedených v odstavci 1 a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. uvedeným osobním automobilem. Z vyjádření insolvenčního správce (osobní automobil je nabízen k prodeji) lze dovodit, že zajištěný věřitel již dal pokyn ke zpeněžení, po dobu dvou měsíců se nepodařilo osobní automobil zpeněžit. O osobní automobil projevil zájem syn dlužníků (osoba blízká), který je v současné době jediným zájemcem a nabízí nejvyšší výnos. S ohledem na rozsáhlou nabídku autobazarů dospěl soud k závěru, že udělení výjimky zajistí rychlejší výnos zajištěného majetku.

V rámci dohledové činnosti upozorňuje soud na skutečnost, že pro zpeněžení zajištěného majetku jsou stále závazné pokyny zajištěného věřitele, na základě tohoto usnesení je Roman Zevel pouze oprávněn zúčastnit se spolu s dalšími případnými zájemci procesu zpeněžování zajištěného majetku.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení, k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočky v Liberci.

V Liberci dne 11. ledna 2016

Mgr. Hana Ptáčková v. r. soudce

Za správnost vyhotovení: Mgr. Kristýna Cabalková