KSLB 86 INS 15341/2015-A-18
KSLB 86 INS 15341/2015-A-18

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci rozhodl samosoudkyní Mgr. Hanou Ptáčkovou ve věci dlužníka Ing. Daniela Lieskovského, narozeného 24. června 1951, trvale bytem Bílokostelecká 223, Chrastava, o insolvenčním návrhu navrhovatele Zbyňka Ulricha, narozeného 26. ledna 1973, bytem Nový Nor, U Hřiště 1313, o odvolání navrhovatele proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočky v Liberci ze dne 3. května 2016 č. j. KSLB 86 INS 15341/2015-A-12 t a k t o :

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočky v Liberci ze dne 3. května 2016 č. j. KSLB 86 INS 15341/2015-A-12 se zrušuje.

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočky v Liberci ze dne 3. května 2016 č. j. KSLB 86 INS 15341/2015-A-12 byla navrhovateli uložena dle § 108 insolvenčního zákona povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 46.000 Kč. Usnesení bylo vydáno vyšším soudním úředníkem.

Proti usnesení podal navrhovatel v zákonné lhůtě odvolání s tím, že byl dlužníkem připraven o veškeré finance, ze svých současných příjmů není schopen zálohu v takové výši uhradit. Navrhl, aby byla záloha stanovena na nejvýše 10.000 Kč.

Z vyjádření věřitelů Raiffeisen stavební spořitelny a.s. a Redbrick s.r.o. bylo ověřeno, že dlužník vlastní nemovitý majetek.

Z výpisu z katastru nemovitostí bylo ověřeno, že dlužník je vlastníkem nemovitého majetku uvedeného na LV 22 vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec, k. ú. Dolní Chrastava. Prostřednictvím internetu bylo soudem ověřeno, že se jedná o rodinný dům.

Podle § 9 odst. 1 zák. č. 121/2008 Sb. o vyšších soudních úřednících Proti rozhodnutí vydanému vyšším soudním úředníkem v občanském soudním řízení lze podat odvolání za stejných podmínek jako proti rozhodnutí předsedy senátu. Podaný opravný prostředek se však nejprve předloží předsedovi senátu, který o něm rozhodne, má-li za to, že se mu má zcela vyhovět. Rozhodnutí předsedy senátu se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je napadnout odvoláním.

Ve věci byla navrhovateli uložena povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení. V době vydání rozhodnutí neměl vyšší soudní úřadník k dispozici informace týkající se nemovitého majetku dlužníka. V průběhu řízení bylo ověřeno, že dlužník vlastní nemovitý majetek, lze tak předpokládat, že v případě prohlášení konkursu na majetek dlužníka bude možno náklady insolvenčního řízení uhradit ze zpeněžení tohoto majetku. Za této situace není nutno zálohu na náklady insolvenčního řízení hradit. isir.justi ce.cz zrušil. Navrhovatel tak není povinen hradit zálohu na náklady insolvenčního řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočky v Liberci.

v Liberci dne 25. května 2016

Mgr. Hana Ptáčková v. r. soudce Za správnost vyhotovení: Martina Balatková