KSLB 86 INS 13484/2014-B-15
č.j. KSLB 86 INS 13484/2014-B-15

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci rozhodl soudkyní Mgr. Hanou Ptáčkovou v insolvenční věci dlužníků Martina anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Doksy, Tachov 5, korespondenční adresa Doksy, Lesní 921, a Hedviky anonymizovano , anonymizovano , podnikající pod identifikačním číslem osoby 682 75 749, bytem Doksy, Lesní 921, o návrhu Martiny anonymizovano , narozené , bytem , na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty, t a k t o :

Martině anonymizovano se uděluje výjimka ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočky v Liberci č.j. KSLB 86 INS 13484/2014-B-8 ze dne 27. srpna 2014 bylo schváleno oddlužení dlužníků zpeněžením majetkové podstaty. Zároveň byl označen nemovitý majetek dlužníků, který náležel do majetkové podstaty, a to spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na nemovitostech zapsaných na LV 1980 pro k.ú. Doksy, kterými jsou pozemek parc. č. 2626/316, stavba č.p. 921 na pozemku parc. č. 2626/316 a pozemek parc. č. 2646/7 (dále předmětné nemovitosti). Funkci věřitelského výboru vykonává soud (§ 56 odst. 3 insolvenčního zákona).

Návrhem ze dne 30. září 2014 se Martina anonymizovano domáhala povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Uvedla, že je dcerou dlužníků a má zájem o nabytí předmětných nemovitostí do svého výlučného vlastnictví. V tomto směru se již dohodla s Olgou Pincovou, druhým spoluvlastníkem (1/2) předmětných nemovitostí. Kupní cena by byla uhrazena ve výši stanovené znaleckým posudkem. O nemovitosti má vážný zájem, celá částka by byla použita na úhradu pohledávek rodičů.

Podle § 295 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (i.z.) dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil.

Podle § 295 odst. 3 i.z. na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

Navrhovatelka Martina anonymizovano jako dcera dlužníků je osobou blízkou, na kterou se vztahuje zákaz nabytí majetku náležejícího do majetkové podstaty. Povolit výjimku z tohoto zákazu může soud zcela mimořádné, a to například za situace, kdy prodejem jinak zpeněžení.

Soudem bylo zohledněno, že dlužníci nejsou výlučnými vlastníky nemovitosti, v majetkové podstatě je pouze spoluvlastnický podíl, přičemž druhý spoluvlastnický podíl ve vlastnictví Olgy Pickové je zatížen exekutorským zástavním právem. Tyto skutečnosti negativně ovlivní počet zájemců o předmětný spoluvlastnický podíl a lze předpokládat, že budou mít i negativní dopad na cenu podílu. Soud proto v souladu s § 295 odst. 3 i.z. umožnil navrhovatelce, aby se zúčastnila prodeje spoluvlastnického podílu dlužníků.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení může osoba, která návrh podala, podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci. Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Je-li s doručením písemnosti, pro kterou zákon stanoví zvláštní způsob doručení, spojen začátek běhu lhůty k podání opravného prostředku nebo jinému procesnímu úkonu, začíná lhůta běžet ode dne, kdy byla písemnost doručena adresátu zvláštním způsobem (§ 74 odst. 2 IZ).

V Liberci dne 14. října 2014 Mgr. Hana Ptáčková v. r. soudce Za správnost vyhotovení: Evgeniya Guk