KSLB 86 INS 13090/2011-P16-11
č. j. KSLB 86 INS 13090/2011-P16-11

US N ES EN Í

Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci rozhodl samosoudkyní Mgr. Hanou Ptáčkovou v insolvenční věci dlužníků Petr Hodbodě, narozeného 6. října 1956, a Hedviky Hodboďové, narozené 11. srpna 1964, oba bytem Cvikov, Československé armády 137/I, o návrhu věřitele Credium, a.s., identifikační číslo osoby 251 39 886, se sídlem Praha 13, Office Park, Bucharova 2657/12, právně zastoupeného JUDr. Vladimírem Muzikářem, advokátem, se sídlem Brno, Havlíčkova 13, na změnu usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci ze dne 24. října 2013, č. j. KSLB 57 INS 13090/2011-P16-4, t a k t o :

Usnesení se mění tak, že do insolvenčního řízení dlužníků vstupuje Secapital S. a.r.L., se sídlem Velkovévodství lucemburské, L-1653 Luxemburg, 2 avenue Charles de Gaulle, pouze ohledně dílčí pohledávky evidované pod přihláškou č. P 16/1 ve výši 23.613,29 Kč.

Věřitelem dílčí pohledávky evidované pod přihláškou č. P 16/2 ve výši 51.201,88 Kč je Credium, a.s., identifikační číslo osoby 251 39 886.

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci ze dne 24. října 2013, č. j. KSLB 57 INS 13090/2011-P16-4, bylo rozhodnuto dle § 18 i. z. o vstupu nabyvatele pohledávky do insolvenčního řízení tak, že Na místo původního insolvenčního věřitele č. 10: Credium, a.s., IČ 251 39 886, se sídlem Praha 13, Office Park, Bucharova 2657/12, PSČ 158 00, ohledně jeho přihlášky pohledávky za dlužníkem Petrem anonymizovano , anonymizovano , a dlužnicí Hedvikou anonymizovano , anonymizovano , evidované pod přihláškou č. P 16, v s t up u je do insolvenčního řízení nabyvatel této pohledávky Secapital S. a.r.L., se sídlem Velkovévodství lucemburské, L-1653 Luxemburg, 2 avenue Charles de Gaulle.

Podáním ze dne 26. února 2015 se věřitel Credium, a.s., domáhal opravy chyb v usnesení . Uvedl, že do insolvenčního řízení dlužníků byly přihlášeny dvě dílčí pohledávky a to dílčí pohledávka č. 1. ve výši 23.613,29 Kč z titulu smlouvy o vydání a používání kreditní karty č. 1596755504, a dílčí pohledávka č. 2. ve výši 51.201,88 Kč z titulu úvěrové smlouvy č. 9100163. Návrh na vstup byl podán pouze ohledně dílčí pohledávky č. 1.

Z přihlášky pohledávky do insolvenčního řízení dlužníků, vedené pod sp. zn. KSLB 57 INS 13090/201, bylo ověřeno, že věřitel Credium, a.s. přihlásil dvě dílčí pohledávky, a to pohledávku č. 1. ve výši 23.613,29 Kč z titulu smlouvy o vydání a používání kreditní karty č. 1596755504, a pohledávku č. 2. ve výši 51.201,88 Kč z titulu úvěrové smlouvy č. 9100163. Secapital S. a.r.L., do insolvenního řízení, z odůvodnění návrhu vyplývá, že návrh se týká č pouze pohledávky označené č. 1596755504.

Ze smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 22.03.2013 bylo ověřeno, že postoupena byla pohledávka č. 1596755504.

Podle § 18 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb. nastane-li v průběhu insolvenčního řízení skutečnost, se kterou právní předpisy spojují převod nebo přechod přihlášené pohledávky z původního věřitele na nabyvatele pohledávky, aniž původní věřitel ztrácí způsobilost být účastníkem řízení, insolvenční soud rozhodne, že místo tohoto věřitele vstupuje do insolvenčního řízení nabyvatel jeho pohledávky. Učiní tak na základě návrhu věřitele a po písemném souhlasu nabyvatele jeho pohledávky. Převod nebo přechod pohledávky, který nevyplývá přímo z právního předpisu, je nutné doložit veřejnou listinou nebo listinou, na které je úředně ověřena pravost podpisů osob, které ji podepsaly.

Podle § 18 odst. 4 věty druhé i. z. odvolání proti rozhodnutí není přípustné, insolvenční soud však tímto rozhodnutím není vázán.

Navrhovatel přihlásil do řízení dvě dílčí pohledávky, podáním ze dne 24.10.2013 navrhl, aby místo něho do insolvenčního řízení vstoupil nabyvatel pohledávky Secapital S. a.r.L. Z odůvodnění návrhu vyplývá, že návrh se týká pouze dílčí pohledávky č. 1596755504. Tato pohledávka byla na nabyvatele převedena. Usnesením ze dne 24. října 2013 bylo rozhodnuto o vstupu Secapital S. a.r.L. jako nabyvatele obou dílčích pohledávek.

Usnesením, kterým bylo rozhodnuto o vstupu nabyvatele pohledávky do insolvenčního řízení, není soud vázán (§ 18 odst. 4 i. z.). Takové usnesení může soud kdykoliv změnit. Usnesení ze dne 24. října 2013, č. j. KSLB 57 INS 13090/2011-P16-4, bylo proto změněno tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Liberci dne 17. září 2015

Mgr. Hana Ptáčková v. r. soudce Za správnost vyhotovení: Veronika Halamová