KSLB 86 INS 1276/2014-A-24
KSLB 86 INS 1276/2014-A-24

USNESENÍ Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci rozhodl samosoudcem Mgr. Hanou Ptáčkovou v insolvenčním řízení dlužnice Pavly anonymizovano , anonymizovano , bytem Nádražní 274, PSČ 471 23, Zákupy, zahájeném na návrh dlužnice, o návrhu Ing. Martina Kosejka, bytem , na nařízení předběžného opatření

takto:

I. Návrh se zamítá.

II. Navrhovatel ani žádný z účastníků nemají právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Podáním doručeným soudu dne 21. srpna 2014 se navrhovatel domáhal nařízení předběžného opatření, jímž by bylo umožněno soudnímu exekutorovi JUDr. Petru Kociánovi, Exekutorský úřad Brno-venkov, Veveří 125, Brno, provést již nařízenou exekuci vedenou pod sp. zn. 137 Ex 8619/07, a jímž by zároveň bylo soudnímu exekutorovi umožněno vyznačit právní moc na usnesení o příklepu o vydražení nemovitostí dlužnice již nařízenou exekucí, vedenou u tohoto exekutorského úřadu pod sp. zn. 137 Ex 8619/07 prodejem nemovitostí dlužníka (povinného) Pavly anonymizovano , anonymizovano , bytem Zákupy, Nádražní 274, a jejího manžela-pozemků st. 299 ostatní plocha o výměře 139m2 jiná plocha, pam. zóna-budova a pozemek v památkové zóně, 300 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 118m2, pam. zóna-budova a pozemek v památkové zóně, a 301 ostatní plocha o výměře 355m2 jiná plocha, pam. zóna-budova a pozemek v památkové zóně, stavby Zákupy č.p.274 jiná stavba pam. zóna-budova a pozemek v památkové zóně na parcele 300. Vše zapsáno na LV 900 pro katastrální území a obec Zákupy u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa, s tím omezením, že výtěžek zpeněžení těchto nemovitostí exekutorem v době, kdy běží insolvenční řízení vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci pod sp.zn. KSLB 39 INS 1276/2014, bude bezodkladně vydán insolvenčnímu správci. Dále navrhl, aby soud případně rozhodl, že nemovitost nespadá do majetkové podstaty v insolvenčním řízení .

Návrh odůvodnil tím, že předmětné nemovitosti koupil v dobré víře dne 16.1.2014 při elektronické dražbě, kupní cenu zaplatil, v katastru nemovitostí je zapsán jako vlastník. Na nemovitostech vázne exekutorské zástavní právo, které znemožňuje dispozici navrhovatele s majetkem. Dle sdělení soudního exekutora nemůže být exekuce z důvodu zahájeného insolvenčního řízení dokončena. V těchto skutečnostech spatřuje důvody hodné zvláštního zřetele ve smyslu § 82 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, (insolvenčního zákona, dále jen IZ). Podle názoru navrhovatele navrhované řešení neodporuje společnému zájmu věřitelů a jeho návrh je nutno posuzovat jako návrh odlišný od předchozího předběžného opatření. V době vydání prvního předběžného opatření nebyl navrhovatel na rozdíl od současného stavu zapsán v katastru nemovitostí jako vlastník, nyní pociťuje nejistotu ohledně v dobré víře nabytého majetku.

Podle § 7 zák. č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (IZ) nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Podle § 74 odst. 1 zák. č. 99/1963 Sb. občanského soudního řádu (o.s.ř.) před zahájením řízení může předseda senátu nařídit předběžné opatření, je-li třeba, aby zatímně byly upraveny poměry účastníků, nebo je-li obava, že by výkon soudního rozhodnutí byl ohrožen.

Podle § 102 odst. 1 o.s.ř. je-li třeba po zahájení řízení zatímně upravit poměry účastníků nebo je-li po zahájení řízení obava, že by výkon rozhodnutí v řízení posléze vydaného mohl být ohrožen, může soud nařídit předběžné opatření.

Podle § 82 odst. 1 IZ předběžné opatření v insolvenčním řízení může insolvenční soud nařídit i bez návrhu, nestanoví-li zákon jinak.

Podle § 14 odst. 1 IZ účastníky insolvenčního řízení jsou dlužník a věřitelé, kteří uplatňují své právo vůči dlužníku.

Podle § 15 IZ nejde-li o přihlášené věřitele, jsou jiné osoby uplatňující své právo v insolvenčním řízení účastníky tohoto řízení jen po dobu, po kterou insolvenční soud o tomto právu jedná a rozhoduje.

Soud je při posuzování zda nařídit předběžné opatření povinen přiměřeně použít o.s.ř., tj. zejména § 74 o.s.ř. jde-li o účastníky, mezi nimiž bude zahájen soudní spor, a ustanovení § 102 o.s.ř., jde-li o zatímní úpravu poměrů účastníků řízení již zahájeného. Příslušný k nařízení předběžného opatření je ten soud, který je příslušný k řízení o věci samé (§ 74 odst. 3 o.s.ř.), popřípadě soud, u nějž je řízení vedeno, a to v rámci tohoto řízení.

U zdejšího soudu je pod sp. zn.vedeno insolvenční řízení dlužnice Pavly anonymizovano . Řízení bylo zahájeno na základě návrhu dlužníka spojeného s návrhem na řešení úpadku oddlužením dnem 21.1.2014. K návrhu byla připojena dražební vyhláška č.j. 137 Ex 8619/07-201 ze dne 31.10.2013, vydaná soudním exekutorem JUDr. Petrem Kociánem, dle které bylo na 16.1.2014 nařízeno dražební jednání, jehož předmětem bylo vydražení nemovitostí a to pozemků parc. č. 299, parc. č. 300 a parc. č. 301 a budovy č.p. 274 na pozemku parc. č. 300, vše na LV 900, katastrální území Zákupy, obec Zákuby, okres Česká Lípa, ve vlastnictví povinné (dlužníka) a manžela povinné.

Z obsahu návrhu vyplývá jeho vazba k insolvenčnímu řízení vedenému u zdejšího soudu pod sp. zn.. Dle § 102 o.s.ř. je soud oprávněn zatímně upravit poměry účastníků řízení. Navrhovatel není účastníkem tohoto insolvenčního řízení, neboť není dlužníkem ani věřitelem uplatňujícím vůči dlužníku své právo (§14 IZ).

Možnost domáhat se žalobou dle § 225 IZ vyloučení majetku z majetkové podstaty je podmíněna zahrnutím takového majetku v soupisu. Soupis majetku dosud nebyl proveden, z obsahu spisu a ani z tvrzení navrhovatele nevyplývají žádné skutečnosti, ze kterých by bylo možno považovat za osvědčené, že takové řízení bude zahájeno (§ 336l odst. 2 o.s.ř.). Navrhovatele proto nelze považovat ani za účastníka ve smyslu § 74 o.s.ř. (ve spojení s § 7, § 225 a § 15 IZ).

Ze shora uvedených skutečností vyplývá, že pro nařízení předběžného opatření nejsou splněny zákonné podmínky (§ 7 IZ ve spojení s § 74, § 102 o.s.ř.) a návrh byl proto zamítnut.

Navrhovatel nebyl v tomto řízení úspěšný, byl by proto dle § 142 odst. 1 o.s.ř. povinen nahradit ostatním účastníkům náklady řízení. Protože v souvislosti s podaným návrhem na nařízení předběžného opatření žádnému z účastníků náklady nevznikly, soud právo na jejich náhradu nepřiznal.

Poučení : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočky v Liberci. Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníkovi a navrhovatelům se však doručuje i zvlášť. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno účastníkovi zvláštním způsobem. (§ 74 odst. 2 IZ).

V Liberci dne 27. srpna 2014

Mgr. Hana Ptáčková v. r. soudce za správnost vyhotovení: Eva Krejčová