KSLB 86 INS 10496/2014-B-18
č. j. KSLB 86 INS 10496/2014-B-18

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci rozhodl soudkyní Mgr. Hanou Ptáčkovou v insolvenční věci dlužníka Anny Beranové, narozené 3. srpna 1973, bytem Česká Lípa, Brněnská 2680, o návrhu insolvenčního správce F.H. insolvence v.o.s., identifikační číslo osoby 227 98 315, na změnu stanovených podmínek prodeje, t a k t o :

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci ze dne 30. března 2015, č. j. KSLB 86 INS 10496/2014-B-15, se ve výroku IV. a. mění tak, že minimální cena nemovitosti, a to členského podílu ve Stavebním bytovém družstvu Pozemní stavby Liberec, IČO 000 42 722, Liberec IV, Mlýnská 611/35, s právem nájmu bytové jednotky č. 2680/15 v bytovém domě č. p. 2578, 2579, 2580, 2581 na pozemku par. č. 5825/125, 5825/126, 5825/127, 5825/128, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku o velikosti podílu 207/17840, vše zapsáno na LV 6055, v k. ú. Česká Lípa, vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa, činí 300.000,00 Kč.

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci ze dne 30. Března 2015, č. j.-B-15, byl udělen souhlas s prodejem ve výroku uvedených nemovitostí mimo dražbu, výrokem IV. byly stanoveny podmínky prodeje tak, že prodej se uskuteční prostřednictvím veřejné nabídky (inzerce) za cenu odpovídající nejvyšší nabídce; minimální cena činí 430.000 Kč (a.) a kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy (b.).

Podáním ze dne 22. července 2015 navrhl insolvenční správce, aby byla minimální cena stanovena na 300.000,00 Kč. Návrh odůvodnil tím, že nemovitosti nabízí od ledna 2015, nepodařilo se mu získat zájemce. Dle stanoviska realitní kanceláře stanovená cena neodpovídá reálné situaci v dané lokalitě. Nereálně stanovená cena tak oddaluje uspokojení věřitelů. Uspokojení pohledávek věřitelů v rozsahu 30 % by bylo dosaženo při prodeji za 262.554,00 Kč (včetně nákladů na zpeněžení a odměny insolvenčního správce). Minimální cena předmětného členského podílu by měla být stanovena na 300.000,00 Kč.

Z vyjádření JS Reality ze dne 8. července 2015 bylo ověřeno, že předmětné nemovitosti jsou nabízeny od 28.12.2014 k prodeji formou inzerce s minimálním zájmem. Požadovaná cena 430.000,00 Kč je v porovnání s cenami nemovitostí v okolí příliš vysoká a těžko realizovatelná. Realitní kancelář doporučila snížení ceny nemovitosti.

Podle § 289 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (IZ), prodej mimo dražbu může insolvenční správce uskutečnit se souhlasem insolvenčního soudu a věřitelského výboru. Při udělení souhlasu může insolvenční soud stanovit podmínky prodeje. které se týkají průběhu insolvenčního řízení, činí opatření potřebná k zajištění jeho účelu a ukládá povinnosti, týkající se činnosti jednotlivých subjektů řízení.

Z důvodu zajištění prodejnosti majetkové podstaty je nutné vycházet vždy z reálných možností trhu. Neúspěšná nabídka na prodej nemovitostí za cenu 430.000,00 Kč v trvání 6 měsíců spolu s doporučením realitní kanceláře jsou okolnosti, odůvodňující změnu podmínek prodeje. Soud proto při dohlédací činnosti dle § 11 IZ změnil usnesení v části, týkající se podmínek prodeje tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Liberci dne 29. července 2015

Mgr. Hana Ptáčková v. r. soudce Za správnost vyhotovení: Veronika Halamová