KSLB 82 INS 8558/2011
NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY KSLB 82 INS 8558/2011 82 ICm 1756/2014 29 ICdo 104/2016-95

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl V senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a Mgr. Milana Poláška V právní Věci žalobce JUDr. Daniela Kaplana, LL.M., se sídlem V Praze 9, Mladějovská 416/9, PSČ 197 00, jako insolvenčního správce dlužnice WORLD MOTORS COMPANY s. r. o., se sídlem V Praze 9, Na Harfě 712/7, PSČ 190 00, identifikační číslo osoby 27577619, proti žalovanému Ing. Pavlu Tlustému, se sídlem V Děčíně, Sládkova 449/22, PSČ 405 02, jako insolvenčnímu správci dlužnice G. P. O.-Sosnová spol. s r. o. V likvidaci, zastoupenému JUDr. Přemyslem Kamenářem, advokátem, se sídlem V Děčíně, Sládkova 449/22, PSČ 405 02, o určení pořadí pohledávky, vedené u Kraj ského soudu V Ústí nad Labem pobočky V Liberci pod sp. zn. 82 ICm 1756/2014 jako incidenční spor V insolvenční Věci dlužnice G. P. 0.-Sosnová spol. S r. o. V likvidaci, se sídlem V Doksech, Valdštejnská 314, PSČ 472 01, identifikační číslo osoby 47306939, vedené u Kraj ského soudu V Ústí nad Labem pobočky V Liberci pod sp. zn. KSLB 82 INS 8558/2011, o dovolání WORLD MOTORS COMPANY s. r. 0. proti rozsudku Vrchního soudu V Praze ze dne 14. ledna 2016, č.j. 82 ICm 1756/2014, 101 VSPH 556/2015-65 (), ve znění usnesení Vrchního soudu V Praze ze dne 29. září 2016, č. j. 82 ICm 1756/2014, 101 VSPH 556/2015-90 (), takto:

1. Dovolání se odmítá. II. WORLD MOTORS COMPANY s. r. o. je povinna zaplatit žalovanému na náhradu nákladů dovolacího řízení 4.114 Kč, do tří dnů od právní moci tohoto usnesení, k rukám jeho zástupce.

Odůvodněnt

Rozsudkem ze dne 20. května 2015, č. j. 82 ICm 1756/2014-38, Krajský soud V Ústí nad Labem pobočka V Liberci (dále jen insolvenční soud ) zamítl žalobu, jíž se původní žalobkyně WORLD MOTORS COMPANY s. r. o. domáhala určení, že její pohledávka ve Výši 4.450.300 Kč, přihlášená do insolvenčního řízení vedeného na majetek dlužnice G. P. O.-Sosnová spol. s r. o. V likvidaci (dále jen dlužnice ), je pohledávkou za majetkovou podstatou (Výrok I.), a rozhodl o nákladech řízení (Výrok II.).

V záhlaví označeným rozsudkem Vrchní soud V Praze k odvolání původní žalobkyně potvrdil rozsudek insolvenčního soudu (první Výrok) a rozhodl o nákladech odvolacího řízení (druhý Výrok).

Proti rozsudku odvolacího soudu podala původní žalobkyně dovolání. Zkoumání, zda je dovolání objektivně přípustné, předchází-ve smyslu ustanovení š243c odst. 3,

5240 odst. 1 a 5 218 písm. b) zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. )-posuzování tzv. subjektivní přípustnosti dovolání.

Dovolací soud nepřehlédl, že již usnesením Městského soudu V Praze ze dne 27. dubna 2015, č. j. MSPH 77 INS 16772/2014-A-26, jež nabylo právní moci dne 25. června 2015, byl zjištěn úpadek původní žalobkyně a na její majetek byl prohlášen konkurs.

Ačkoli se incidenční spory okamžikem nabytí právní moci rozhodnutí o zjištění úpadku a prohlášení konkursu na majetek účastníka incidenčního sporu nepřerušuj í (k tomu srov. obdobně důvody usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. května 2009, sp. zn. 29 Cdo 2151/2008, uveřejněného pod číslem 24/2010 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek), do řízení na místo původní žalobkyně okamžikem zveřejnění rozhodnutí o jejím úpadku V insolvenčním rejstříku, tj . ke dni 28. dubna 2015, vstoupil její insolvenční správce JUDr. Daniel Kaplan, LL.M. (k tomu V podrobnostech srov. důvody usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. května 2011, sp. zn. 29 Cdo 1688/2011, uveřejněného V časopise Soudní judikatura číslo 1, ročníku 2012, pod číslem 20, a rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 27. listopadu 2014, sen. zn. 29 ICdo 73/2014, jež jsou veřejnosti dostupné -stejně jako ostatní rozhodnutí Nejvyššího soudu přijatá po 1. lednu 2001-na jeho webových stránkách).

Nejvyšší soud proto spis vrátil zpět insolvenčnímu soudu, který opravil záhlaví svého rozhodnutí usnesením ze dne 7. září 2016, č.j. 82 ICm 1756/2014-87, a zajistil též opravu záhlaví rozhodnutí odvolacího soudu [usnesením ze dne 29. září 2016, č.j. 82 ICm 1756/2014, 101 VSPH 556/2015-90 ()] a takto opravená rozhodnutí doručil insolvenčnímu správci původní žalobkyně JUDr. Danielu Kaplanovi, LL. M. Dovoláním původní žalobkyně napadený rozsudek odvolacího soudu byl j menovanému doručen 25. října 2016; ten pak proti němu dovolání nepodal.

Původní žalobkyně přitom od okamžiku, kdy nastaly účinky prohlášení konkursu na její majetek, není subjektivně legitimována k podávání opravných prostředků V řízení, jehož se na jejím místě (od téhož okamžiku) účastní její insolvenční správce. Z tohoto důvodu Nejvyšší soud dovolání původní žalobkyně odmítl jako subjektivně nepřípustné.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení nemusí být odůvodněn (& 243f odst. 3 Věta druhá o. s. ř.).

S přihlédnutím k době vydání napadeného rozhodnutí byl pro dovolací řízení rozhodný občanský soudní řád ve znění účinném od 1. ledna 2014 (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. května 2014, sen. zn. 29 ICdo 33/2014, uveřejněné pod číslem 92/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění V insolvenčním rejstříku; účastníkům incidenčního sporu se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

Nesplní-li povinná, co jí ukládá vykonatelné rozhodnutí, může se oprávněný domáhat jeho Výkonu.

V Brně dne 31. ledna 2017

JUDr.FilipCileček,v.r.

Za správnost vyhotovení: Monika Jeřábková předseda senátu