KSLB 82 INS 8317/2016-A-10
č.j. KSLB 82 INS 8317/2016-A-10

USNESENÍ Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci, rozhodl Mgr. Petrou Havlíčkovou, soudkyní, v insolvenční věci dlužníků Petra anonymizovano , anonymizovano a Pavlíny anonymizovano , anonymizovano , IČ 762 85 481, oba bytem Jablonné v Podještědí, Okružní 411, PSČ 471 25, o odvolání proti usnesení č.j. KSLB 82 INS 831/2016-A-8 ze dne 31.5.2016,

takto:

Usnesení č.j. KSLB 82 INS 831/2016-A-8 ze dne 31.5.2016 se mění tak, že se záloha na náklady insolvenčního řízení ve výši 50 000 Kč neukládá.

Odůvodnění:

Usnesením č.j. KSLB 82 INS 831/2016-A-8 ze dne 31.5.2016 byla dlužníkům uložena záloha na náklady insolvenčního řízení ve výši 50 000 Kč. Usnesení bylo odůvodněno tím, že dlužník na výzvu soudu sdělil, že není schopen prohlásit, že jeho věřitelé Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra a ČR-Česká správa sociálního zabezpečení souhlasí s oddlužením dlužníka, v důsledku čehož nejsou splněny podmínky pro povolení oddlužení u dlužníka, který má závazky z podnikání dle § 389 odst. 2 písm. a) IZ. Vzhledem k této skutečnosti nelze dlužníkům povolit oddlužení a jediným způsobem řešení úpadku je tak konkurs. Usnesení bylo dlužníkům doručeno dne 13.6.2016.

Dne 24.6.2016, tedy včas, podali dlužníci odvolání proti shora uvedenému usnesení s tím, že disponují majetkem v hodnotě 2 200 000 Kč, tedy prodejem tohoto majetku by byly zajištěny prostředky na odměnu a hotové výdaje insolvenčního správce. Dlužníci dále uvedli, že dluhy z podnikání ve výši 64 703 Kč představují pouze drobnou částku v celkové výši závazků dlužníků, které činí 1 956 145 Kč. Závazky u Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra a ČR-České správy sociálního zabezpečení představují závazky u veřejných institucí, které hospodaří s veřejnými prostředky, v důsledku čehož nemohou tyto instituce učinit souhlas s povolením oddlužení.

Podle ust. § 9 odst. 1 zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství, proti rozhodnutí vydanému vyšším soudním úředníkem v občanském soudním řízení lze podat odvolání za stejných podmínek jako proti rozhodnutí předsedy senátu. Podaný opravný prostředek se však nejprve předloží předsedovi senátu, který o něm rozhodne, má-li za to, že se mu má zcela vyhovět. Rozhodnutí předsedy senátu se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je napadnout odvoláním.

Ze stávající judikatury Vrchního soudu v Praze, konkrétně např. rozhodnutí č.j. KSLB 82 INS 12884/2015, 2 VSPH 1354/2015-A-17 ze dne 29.9.2016, vyplývá, že za dluhy z podnikání lze považovat pouze závazky, které by, nebýt dlužníkovy podnikatelské činnosti, nevznikly. Nedoplatky na zdravotním či sociálním pojištění však nejsou podmíněny isir.justi ce.cz pochází ze závislé nebo podnikatelské činnosti dlužníka. Povahu dluhů z podnikání lze nepochybně přiznat nedoplatkům na sociálním a zdravotním pojištění za zaměstnance, kdy dlužník jako zaměstnavatel neodvedl pojistné za své zaměstnance. Nedoplatky na daních je třeba posuzovat podle toho, zda předmětná daň měla původ v podnikatelské činnosti dlužníka .

Jelikož s ohledem na shora uvedené nelze nedoplatek na sociálním a zdravotním pojištění považovat za dluh z podnikání, změnil soudce rozhodnutí tak, že záloha na náklady insolvenčního řízení se neukládá.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočky v Liberci.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno účastníkovi zvláštním způsobem (§ 74 odst. 2 IZ).

V Liberci dne 22. listopadu 2016

Mgr. Petra Havlíčková v. r. soudkyně Za správnost vyhotovení: Kateřina Dušková