KSLB 82 INS 4788/2015-B-4
KSLB 82 INS 4788/2015-B-4 USNESENÍ Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci rozhodl samosoudkyní Mgr. Petrou Havlíčkovou v insolvenční věci dlužníka Petra anonymizovano , anonymizovano , bytem Česká Lípa, Náměstí T. G. Masaryka 1/1, PSČ 470 01, o návrhu na vydání předběžného opatření,

takto:

Návrh na nařízení předběžného opatření, jímž se navrhovateli JUDr. Josefu Klofáčovi, IČ 12033847, se sídlem Sokolská 270, Česká Lípa, PSČ 470 01, nepřerušuje dodávka vody v objektu k bydlení na adrese Jiřího z Poděbrad 328, PSČ 470 01, Česká Lípa, k níž má dojít dne 3.8.2015, a to do doby, než Mgr. Jan Zachariáš, IČ 64906205, se sídlem Praha 2, Trojanova 18, PSČ 120 00, insolvenční správce dlužníka Petra anonymizovano , anonymizovano , bytem Česká Lípa, Náměstí T. G. Masaryka 1/1, PSČ 470 01, uzavře novou smlouvu o dodávce pitné vody se Severočeskými vodovody a kanalizacemi, a.s., se zamítá. Odůvodnění:

Podáním doručeným soudu dne 28.7.2015 byl soudu doručen návrh JUDr. Josefa Klofáče, advokáta, se sídlem Sokolská 270, Česká Lípa, na vydání předběžného opatření, na jehož základě by nebyly přerušeny dodávky vody v objektu k bydlení na adrese Jiřího z Poděbrad 328, PSČ 470 01, Česká Lípa, k nimž má dojít dne 3.8.2015, a to do doby, než Mgr. Jan Zachariáš, IČ 64906205, se sídlem Praha 2, Trojanova 18, PSČ 120 00, insolvenční správce dlužníka Petra anonymizovano , anonymizovano , bytem Česká Lípa, Náměstí T. G. Masaryka 1/1, PSČ 470 01, uzavře novou smlouvu o dodávce pitné vody se Severočeskými vodovody a kanalizacemi, a.s. Svůj návrh odůvodnil navrhovatel tím, že na základě plné moci ze dne 29.8.2011, kterou k návrhu přiložil, spravuje majetek dlužníka v České republice. Dle navrhovatele dlužník koupil nemovitost č.p. 328 v České Lípě a v tomto domě s ním bydlela jeho matka a navrhovatel jako přítel matky dlužníka. Dlužník před třemi lety opustil Českou republiku, v současné době pobývá ve Velké Británii. Matka dlužníka Blanka Justová zemřela dne 17.11.2012. V domě v současné době žije navrhovatel sám, o nemovitost se stará na základě plné moci ze dne 29.8.2011. Dne 28.7.2015 navrhovatel zjistil, že na majetek dlužníka byl prohlášen konkurs, a tentýž den mu bylo do schránky doručeno oznámení o přerušení dodávek pitné vody, jelikož insolvenční správce dlužníka neakceptoval novou smlouvu se Severočeskými vodovody a kanalizacemi, a.s. Navrhovatel kontaktoval insolvenčního správce, avšak v jeho kanceláři mu bylo sděleno, že insolvenční správce je do 10.8.2015 na zahraniční dovolené. Vyjma shora citované plné moci nepředložil navrhovatel žádné další listiny. Podle ustanovení § 82 odst. 1 IZ předběžné opatření v insolvenčním řízení může insolvenční soud nařídit i bez návrhu, nestanoví-li zákon jinak. Navrhovatel předběžného opatření, které by insolvenční soud mohl nařídit i bez návrhu, není povinen složit jistotu. Povinnost složit jistotu jako navrhovatel předběžného opatření nemá dlužník.

Předběžné opatření může být nařízeno, je-li prokázáno, že je třeba zatímně upravit poměry účastníků nebo že je dána obava z ohrožení výkonu soudního rozhodnutí. Ostatní rozhodné skutečnosti nemusí být spolehlivě prokázány. K nařízení předběžného opatření postačuje, jsou-li alespoň osvědčeny, tj. jeví-li se jako pravděpodobné. Z insolvenčního spisu má soud za osvědčené, že dne 24.2.2015 bylo zahájeno insolvenční řízení dlužníka, a to na základě insolvenčního návrhu věřitele Hypoteční banky, a.s., IČ 135 84 324. Usnesením zdejšího soudu ze 3.7.2015 č.j.-A-21 byl zjištěn úpadek dlužníka a zároveň byl na majetek dlužníka prohlášen konkurs. Insolvenčním správcem byl ustanoven Mgr. Jan Zachariáš. Dlužník je vlastníkem nemovitostí: parcely č.p. 1240, jejíž součástí je stavba k bydlení č.p. 328, a parcely č.p. 1241, vše zapsáno na LV 1423 vedeném pro k.ú. a obec Česká Lípa. Nemovitosti jsou předmětem zajištění pohledávky věřitele Hypoteční banka, a.s., kdy tento věřitel poskytl na koupi shora uvedených nemovitostí dlužníkovi dne 8.9.2008 na základě smlouvy č. 5500/198468-02/08/01-001/00/R finanční částku ve výši 5 500 000 Kč, kterou se dlužník zavázal splácet. Pohledávka byla z důvodu nesplácení zesplatněna ke dni 28.7.2011. Dlužník má hlášen trvalý pobyt na adrese ohlašovny Městského úřadu v České Lípě, doručovací adresa či adresa zástupce pro doručování nebyla soudu v průběhu řízení známa.

Dle § 37 odst. 1 IZ insolvenční správce odpovídá za škodu nebo jinou újmu, kterou dlužníku, věřitelům nebo třetím osobám způsobil tím, že při výkonu své funkce porušil povinnosti, které jsou mu uloženy zákonem nebo rozhodnutím soudu, jakož i tím, že při jejím výkonu nepostupoval s odbornou péčí. Této odpovědnosti se insolvenční správce zprostí, jen když prokáže, že škodě nebo jiné újmě nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které po něm bylo možné spravedlivě požadovat se zřetelem k průběhu insolvenčního řízení.

Dle § 229 odst. 3 písm. c) IZ nestanoví-li tento zákon jinak, je ve vztahu k majetkové podstatě osobou s dispozičními oprávněními insolvenční správce v době od prohlášení konkursu.

Dle § 252 odst. 1 IZ prohlášením konkursu zanikají všechny jednostranné právní úkony dlužníka, které se týkají majetkové podstaty, zejména jeho příkazy, pověření a plné moci včetně prokury, není-li dále stanoveno jinak.

Podle § 252 odst. 2 IZ osoba, které dlužník udělil příkaz, pověření nebo plnou moc, musí v případě, že je nebezpečí z prodlení, pokračovat v obstarávání jeho záležitostí, kterých se tyto jeho úkony týkají, a to až do doby, než se jejich obstarávání ujme insolvenční správce. Náhrada nutných výdajů této osoby a přiměřená odměna za tuto její činnost je pohledávkou za majetkovou podstatou.

Podle § 252 odst. 4 IZ prohlášením konkursu zanikají, pokud se týkají majetkové podstaty, dosud nepřijaté dlužníkovy návrhy na uzavření smlouvy a dlužníkovo přijetí návrhů smluv, pokud na jejich základě již smlouva nevznikla. Návrhy smluv, které dlužník v době prohlášení konkursu ještě nepřijal, může přijmout jen insolvenční správce.

Prohlášením konkursu na majetek dlužníka zanikla plná moc navrhovatele ke správě majetku dlužníka a dispoziční právo k majetku dlužníka nabyl insolvenční správce. Je tedy v kompetenci a na odpovědnosti insolvenčního správce, zda uzavře příslušnou smlouvu o dodávce pitné vody. Navrhovatel v návrhu uvádí, že v domě č.p. 328 v ulici Jiřího z Poděbrad v České Lípě pobývá sám, a to na základě dohody s dlužníkem o správě jeho majetku. Bytové prostory v domě tedy neužívají žádní nájemci na základě nájemních smluv, jejichž právo užívat nemovitost by bylo přerušením dodávek pitné vody porušeno. S ohledem na tuto skutečnost dospěl insolvenční soud k závěru, že nejsou splněny podmínky pro vydání předběžného opatření, tedy není třeba zatímně upravit poměry účastníků.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočky v Liberci. Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníkovi a navrhovatelům se však doručuje i zvlášť. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno účastníkovi zvláštním způsobem. (§ 74 odst. 2 IZ).

V Liberci dne 29. července 2015

Mgr. Petra Havlíčková v. r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Bc. Jana Bublová